Waarom gedwongen GGZ behandeling verboden moet worden

29 maart 2016, door Jolijn Santegoeds, oprichtster Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights[1], medevoorzitter van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)[2], bestuurslid van European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)[3].

Klik hier om dit artikel te downloaden:
Waarom gedwongen GGZ behandeling verboden moet worden_29 maart 2016
English version of this article: Why forced psychiatric treatment must be prohibited
Italian version:
http://www.ilcappellaiomatto.org/2016/05/perche-il-trattamento-sanitario.html

Waarom gedwongen GGZ behandeling verboden moet worden

Er is al eeuwenlang verzet tegen gedwongen plaatsing in instellingen, opsluiting in isoleercellen, vastbinden met fixatie-riemen, het onder dwang toedienen van medicatie, gedwongen elektroshocks, en andere gedwongen GGZ behandelingen.

Dwang is geen zorg
Dwangtoepassing behoort tot de meest afgrijselijke dingen die mensen elkaar aan kunnen doen, terwijl goede zorg juist een van de mooiste dingen is die mensen elkaar te bieden hebben. Er is een fundamenteel verschil tussen dwang en zorg.

Dwang werkt averechts op het welzijn, en leidt o.a. tot wanhoop, angst, boosheid en verdriet bij de client. Bij dwangtoepassing wordt de stem van de client genegeerd, en wordt er over diens grenzen heengegaan. Dwang leidt niet tot meer veiligheid, of herstel van de geestelijke gezondheid. Integendeel: Door lijden, onmacht, en een gebrek aan ondersteuning, nemen de risico’s op toenemende psychosociale problemen en escalatie toe. Dwang is het tegenovergestelde van zorg.

Dwang betekent een tekort aan zorg
Gedwongen psychiatrische interventies zijn geen oplossing, maar een probleem voor geestelijke gezondheidszorg. De echte ontwikkeling van goede zorgpraktijken wordt al eeuwenlang ondermijnd door het bestaan van gedwongen behandelingen, wat het mogelijk maakt voor hulpverleners om de crisissituatie de rug toe te keren, en de persoon achter te laten zonder daadwerkelijke zorg.
Dit moet stoppen.

Goede zorg is mogelijk
Goede ondersteuning kan dwang voorkomen. Met een respectvolle bejegening en goede ondersteuning, kunnen problematiek en escalatie succesvol voorkomen worden, waardoor dwangtoepassing niet aan de orde is[4]. Echte zorg is mogelijk.

Inspanning is nodig
Ondanks dat alle veldpartijen in de GGZ van dwangtoepassing af willen[5], neemt het totaal aantal dwangtoepassingen (RM en IBS) nog elk jaar toe. Wel zijn er op bepaalde locaties specifieke initiatieven voor dwangreductie, zoals de ontwikkeling van de HIC (High/Intensive Care psychiatrie)[6], waarbij men eenzame opsluiting wil voorkomen door intensieve ondersteuning mogelijk te maken.  Anderzijds is er een enorme toename in ambulante dwang (voorwaardelijke machtiging), alsook in incidenten met “verwarde mensen”. Dat de praktijk “weerbarstig” is, en dat de cultuur “moeilijk te veranderen” is, is al meermaals geconcludeerd.

Leren van de geschiedenis
Europa heeft een lange geschiedenis van xenofobie ten opzichte van mensen met psychosociale problematiek. Al sinds de 15e eeuw bestonden er speciale dolhuizen en tuchthuizen, waar mensen als beesten geketend en opgesloten werden, en exorcisme was gebruikelijk. Na de ontdekkingen van Charles Darwin en de Verlichting (17e en 18e eeuw), volgde de opkomst van de medische sector, gevolgd door de komst van de Krankzinnigenwet in de 19e eeuw die “opname en verpleging van krankzinnigen in krankzinnigengestichten” regelde, met als doel “humanere zorg” dan in de dollencellen.  De jonge medische wetenschap kende een diversiteit aan opvattingen, en in de 20e eeuw volgen veel experimenten, zoals wisselbaden, lobotomie, elektroshock enz. De “speciale antropologie[7] ofwel rassenleer en eugenetica, hield zich bezig met de zoektocht naar de perfecte mens, en de “rassenhygiene” om “achteruitgang van het ras tegen te gaan”, waarbij men openlijk twijfelde aan de capaciteiten van bepaalde volken, hetgeen resulteerde in genocide waarbij psychiatrische patienten niet gespaard werden (WOII).

Na deze zwarte bladzijden in de geschiedenis werden er universele mensenrechtenverklaringen opgesteld die de waarde van elk mens benadrukken, en de samenleving werd langzaam steeds verdraagzamer. Echter, de psychiatrie veranderde nauwelijks en handhaafde haar dubieuze en experimentele fundamenten, waarbij opsluiting, tuchtachtige regimes, en experimentele behandelmethoden de ongewijzigde hoofdmoot van het behandelaanbod vormen. Men poogt nu nog steeds om een gedragsverandering van de clienten af te dwingen onder het voorwendsel dat de clienten zelf “wilsonbekwaam” zijn, en niet in staat om voorkeuren uit de drukken. Dit is pertinent onjuist: Ieder mens geeft signalen af. Het is nu juist de kunst om daar op een goede manier mee om te gaan. Echte zorg kijkt naar de mens achter het gedrag. Professionele hulpverlening is totaal wat anders dan primitieve symptoombestrijding.

Het is tijd om een streep te trekken. Het is de hoogste tijd om te erkennen dat de GGZ op een dwaalspoor is geraakt door de geschiedenis. Het hardhandig ‘corrigeren’ van mensen totdat zij ‘goed genoeg ’ worden bevonden is geen rechtschapen doel van de geestelijke gezondheidszorg. Het moet gaan over welzijn. Dwangtoepassing is achterhaalde dwaling van de GGZ. Innovatie is nodig.

Wereldwijde behoefte aan dwangvrije zorg
Overal ter wereld komt gedwongen behandeling voor. Uiterst schrijnende beelden kennen we uit armere delen van de wereld, met vastgeketende mensen in bijvoorbeeld Azie[8] en Afrika[9], maar ook in ons eigen land met Brandon[10] en Alex [11]. Zolang de westerse wereld blijft claimen dat dwangtoepassing hetzelfde is als goede zorg, zullen dit soort taferelen moeilijker uit te bannen zijn, temeer omdat tal van landen hoge verwachtingen hebben van de westerse aanpak. Het is belangrijk om met goede oplossingen te komen in de wereldwijde zoektocht naar dwangvrije zorg.

Roep van de Verenigde Naties
Sinds 2006 bestaat het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen[12] , hetgeen illustreert dat er een wereldwijde verandering nodig is ten aanzien van personen met beperkingen. Verschillende VN-organen verduidelijken dat dwang in de zorg in strijd is met de mensenrechten[13], [14], [15], [16], ook als het gaat om Nederland  [17], [18]. Er is een verandering nodig.

Wat nu?
Dit is een belangrijke vraag.
Wat willen we nu? Gaan we het nu eindelijk echt goed doen?
Gaan we ons van onze beste kant laten zien?

Er is een echte cultuurverandering nodig. De geestelijke gezondheidszorg moet zichzelf opnieuw uitvinden, en een einde maken aan de opsluiting en dwangtoepassingen. Goede zorg is mogelijk.

“Ja maar dat gaat niet….”
Veelgehoorde reacties zijn: “Het is een goed ideaal, maar niet realistisch” of “het kan niet anders, want het systeem werkt niet mee” of “De samenleving is hier helemaal niet klaar voor”. De impliciete veronderstelling dat een cultuurverandering “onrealistisch” zou zijn, getuigt van weinig perspectief, hoop of ambitie. Het systeem ligt in onze handen. Wij zijn de huidige generatie. Verandering is mogelijk. De wereld verandert constant. Ook de GGZ kan veranderen[19], [20], net als de publieke opinie. Wij zijn niet machteloos en ongevoelig. Er is inspanning nodig om gezamenlijk de wereld mooier en beter te maken. Wij kunnen dat.

Verandering kan eng aanvoelen. Zonder positieve geschiedenis of goede praktijken elders is het wellicht ook lastiger om voor te stellen dat alles anders kan, maar dat kan geen reden zijn om het dan maar meteen op te geven. We vragen ons ook niet af of het stoppen van alle honger op de wereld realistisch is voordat we eraan beginnen. Ieder mens telt. Echte zorg is mogelijk en dient vormgegeven te worden, ook in acute en complexe crisissituaties. Mishandelende praktijken behoren per direct te stoppen. Dit is de taak die onze generatie is toebedeeld. Het is de moeite waard om gezamenlijk alle krachten te verenigen om de historische verschuiving van uitsluiting naar inclusie te maken.

Ook de opmerking “Ja maar dwang is nodig, zolang er geen alternatieven zijn” dient hier weerlegd te worden.  Dwang is geen zorg, maar mishandeling, en er bestaat geen geldig excuus voor mishandeling. Dwang is nooit nodig. Goede zorg is nodig.

Mensenrechten waarmaken
Het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD) geeft een momentum voor verandering. Als iedereen nu meewerkt, in alle lagen van het systeem en de samenleving, dan krijgt de beoogde verandering een ongekende impuls. De artikelen in het VN-Verdrag bieden daarbij een leidraad, waardoor wereldwijde, coherente actie mogelijk wordt. Het VN-Verdrag biedt enorme kansen om de wereld daadwerkelijk te verbeteren.

Gezamenlijk kunnen we gedwongen GGZ behandeling uitbannen. Waar een wil is, is een weg. In de geschiedenis stond opsluiting centraal, en inmiddels weten we beter. Dus nu moeten we het ook beter gaan doen. Een grotendeels onontdekte wereld ligt voor ons.

Speerpunten
Het is niet eenvoudig om het GGZ -systeem te veranderen, en het vertrouwen in de GGZ komt niet zomaar terug. Een aantal zaken zijn noodzakelijk om de situatie duurzaam te veranderen:

– Realiseer goede zorg
De ouderwetse psychiatrie is niet gefundeerd op mensenrechten, diversiteit en inclusie, maar op xenofobie en uitsluiting. De wetenschap heeft zich tot dusverre gericht op het homogeniseren van de samenleving, en pogingen om de mensen te veranderen (keurslijf en hokjesmentaliteit). De moderne geestelijke gezondheidszorg zou zich moeten richten op het mogelijk maken van een heterogene en diverse samenleving, door de juiste voorwaarden in de samenleving te scheppen en zelfbeschikking, vrijheid en inclusie mogelijk te maken, zodat iedereen gelukkig kan zijn en een betekenisvol leven kan leven in de samenleving. Een fundamentele hervorming van de geestelijke gezondheidszorg is nodig.

Welzijn – of geestelijke gezondheid- is een zeer persoonlijke intrinsieke waarde, die niet onder dwang geproduceerd kan worden. Herstel van psychosociale problematiek is geen geisoleerd proces van de persoon in kwestie, maar is nauw verweven met de sociale context van de persoon, zoals kansen in het leven, sociale acceptatie en inclusie. Het zorgaanbod dient volledig herzien te worden, en aangepast te worden aan de eisen van nu.

Vrijheidsbeperkende maatregelen dienen per direct te stoppen. Het organiseren van kwalitatief goede zorg is noodzakelijk en urgent, en kan niet langer uitgesteld worden. De voorgaande richtlijnen onder de wet BOPZ uit 1994 om dwang “zo min mogelijk” en “zo kort mogelijk” toe te passen hebben duidelijk gefaald, en het aantal dwangtoepassingen (RM en IBS) blijft doorlopend stijgen, en is in de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld. Deze trend is onacceptabel, en daarom moet er nu werkelijk iets veranderen. Een zorgbehoefte mag geen reden zijn voor vrijheidsbeperking. Goede zorg is mogelijk.

Zonder goede zorg zal de puinhoop zich enkel verschuiven. Het is absoluut noodzakelijk om per direct alle mogelijke inspanningen te leveren om kwalitatief goede zorg, inclusief goede zorg in crisissituaties aan te bieden.

– Wetgeving: Verbied dwang, regel zorg
De wetgeving over gedwongen GGZ behandeling dient aangepast te worden. Het doel van de GGZ is niet: Kwetsbare mensen ruw behandelen, maar het doel is goede zorg verlenen, ook in crisissituaties. Er is een transitie nodig.

De krankzinnigenwetgeving dateert uit 1841, uit een tijd dat de medische wetenschap absoluut in de kinderschoenen stond. De wet BOPZ uit 1994, en ook het wetsvoorstel Verplichte GGZ (heden) kennen een vergelijkbare structuur van rechterlijke machtigingen en IBS/crisismaatregel, waarbij resp. opsluiting en gedwongen behandeling de kern vormen.  Dit systeem is niet gefundeerd op een besef van mensenrechten, en gaat niet over kwalitatieve zorg en moet anders.

Gedwongen behandeling is mishandeling. Wetgeving behoort alle burgers te beschermen tegen mishandeling. Als de overheid meewerkt aan mishandeling van bepaalde groepen, dan is dat marteling[21],[22], en dat is alom verboden. De dwangwetten, zoals de wet BOPZ en Wetsvoorstel Verplichte GGZ zijn dus onaanvaardbaar.

Wetgeving is bedoeld om een rechtvaardig kader te bieden aan de samenleving. Een verbod op dwang is noodzakelijk vanwege de mensenrechten[23]. Daarnaast kan bepaalde wetgeving de voorziening van goede zorg bespoedigen en vernieuwing organiseren[24]. Het is mogelijk om wetten te maken waar we als samenleving echt wat aan hebben. Zou dat niet mooi zijn?

– Compenseren: Erken de ernst
De overheid en talloze hulpverleners hebben jarenlang de levens overgenomen van psychiatrische patienten en verplicht onderworpen aan “zorg”, zoals vreselijke gedwongen behandeling, isoleercellen, dwangmedicatie, Zweedse Banden, elektroshocks, allemaal gemotiveerd door zogeheten “goede bedoelingen”. De rechtschapenheid van de verantwoordelijken mag nu blijken door welgemeende erkenning van het leed dat velen hebben moeten doorstaan. Een schadevergoeding zou gepast zijn: als je iets breekt moet je het betalen. Dat vinden we heel gewoon.

* Excuses zijn nodig voor het herstel van de relatie tussen (ex-) clienten en hulpverleners.
* Erkenning van trauma’s door dwang, en hulp bij de verwerking indien gewenst.
* Schadevergoeding om te laten zien dat de attitude-verandering echt gemeend is.

Nu is het tijd om werkelijk te laten zien dat Nederland een beschaafd land is.

Kom in actie
Ik wil graag eenieder oproepen om bij te dragen aan de cultuurverandering. Laten we er samen voor zorgen dat de mensenrechten gerealiseerd worden voor elk mens, en dat de ouderwetse psychiatrie verdwijnt, en er enkel nog goede zorg bestaat in de geestelijke gezondheidszorg.

Gelieve dit bericht te verspreiden om bewustwording te stimuleren.

 

**

Om het bovenstaande pleidooi kracht bij te zetten, heb ik een beschrijving van mijn persoonlijke ervaringen met gedwongen psychiatrie gepubliceerd (Nederlandstalig), te lezen via deze link: “16 jaar oud, depressief en gemarteld in de psychiatrie – Een verklaring van een slachtoffer van mishandeling en marteling door gedwongen psychiatrie_maart 2016

 

  

**

Deze publicatie is onderdeel van de ‘Absolute Prohibition Campaign’, zie https://absoluteprohibition.wordpress.com

 

 

[1] Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights www.mindrights.nl

[2] WNUSP: World Network of Users and Survivors of Psychiatry www.wnusp.net

[3] ENUSP: European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry www.enusp.org

[4] Rapport: Best practices rondom dwangreductie in de GGZ 2011

[5] Intentieverklaring GGZ: preventie van dwang in de GGZ 2011

[6] High Intensive Care HIC (HIC)

[7] Beschrijving Rassenleer e.a.: Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie, vijfde druk, Elsevier, 1936

[8] Human Rights Watch “Living in hell – abuses against people with psychosocial disabilities in Indonesia”, 2016

[9] Robin Hammond, fotoserie “Condemned – Mental health in African countries in crisis”

[10] Brandon van Ingen, Jongen al 3 jaar vastgebonden in een zorginstelling

[11] Alex Oudman, Schokkende beelden uit isoleercel – Toen en nu

[12] UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

[13] CRPD General Comment no. 1 on CRPD article 12 Equal Recognition before the law

[14] CRPD Guidelines on CRPD article 14 Liberty and Security of Person

[15] Oproep van 2 Speciale VN-rapporteurs “Dignity must prevail – an appeal to do away with non-consensual psychiatric treatments” World Mental Health Day, 10 October 2015

[16] A/HRC/22/53 Special Rapporteur on Torture, Juan E Mendez, Torture in health care settings (2013)

[17] Communicatie aan de Nederlandse Staat door de Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede, Inhumane of Onterende Behandeling of Bestraffing en de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht van Iedereen op het Genot van de Hoogst Haalbare Standaard van Fysieke en Geestelijke Gezondheid, okt 2013: AL Health (2002-7) G/SO 214 (53-24) NLD 2/2013, https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Netherlands_08.10.13_(2.2013).pdf

[18] CAT/C/NLD/CO/5-6, CAT Concluding Observations on the Netherlands

[19] High Intensive Care HIC (HIC)

[20] Intensive Home Treatment (IHT)

[21] Marteling / foltering, voor volledige definitie zie artikel 1 CAT, Convention Against Torture.

[22] A/HRC/22/53 Special Rapporteur on Torture, Juan E Mendez, Torture in health care settings (2013)

[23] o.a. recht op vrijheid en vrijwaring van marteling / Civiele en politieke rechten en CRPD

[24] o.a. recht op zorg en adequate levensstandaard / Sociale, economische en culturele rechten en CRPD

Why forced psychiatric treatment must be prohibited

Translation of Dutch article “Waarom gedwongen GGZ behandeling verboden moet worden”

Why forced psychiatric treatment must be prohibited
29 March 2016, by Jolijn Santegoeds, founder of Stichting Mind Rights[1], Co-chair of World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)[2], board member of European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)[3]

Click here to download the article:
Why forced psychiatric treatment must be prohibited_29 March 2016

 

For centuries there has been resistance against forced admission in institutions, confinement in isolation cells, tying persons up with fixation-straps, the forced administration of medication, forced electroshocks, and other forced psychiatric treatments.

Coercion is not care
Coercion is one of the most horrific things that people can do to each other, while good care is actually one of the best things that people can offer to each other. There is a fundamental difference between coercion and care.

Coercion works countereffective to wellbeing, and leads amongst others to despair, fear, anger and grief for the person concerned. During coercion the voice of the person is ignored, and their boundaries are not respected. Coercion does not lead to more safety, or recovery of mental health. On the contrary: By suffering, powerlessness, and a lack of support, the risks for increasing psychosocial problems and escalation increase. Coercion is the opposite of care.

Coercion means a lack of care
Forced psychiatric interventions are not a solution, but are a problem for mental health care. For a long time, the existence of forced treatments, which enables caregivers to turn their back to the crisissituation and leave the person behind without actual support, is undermining the real development of good care practices.

Good care is possible
Good care can prevent coercion. By a respectful attitude and good support, problems and escalation can be prevented successfully, which makes coercion obsolete[4]. Real care is possible.

Efforts are needed
Despite the fact that all stakeholders in Dutch mental health care want to ban coercion[5], the total number of the use of coercion (the number of  legal measures RM and IBS) is rising annually. There are however specific initiatives to reduce coercion at various locations, such as the development of HIC (High/Intensive Care psychiatry)[6], where they aim to prevent solitary confinement by enabling intensive support. On the other hand there is an enormous rise in outpatient coercion (conditional measures), as well as in incidents with “confused people”. It has been concluded a number of times, that the practices are “persistent”, and that the culture is “hard to change”.

Learning from history
Europe has a long history of xenophobia against persons with psychosocial problems. Ever since the 15th century there have been special prison-like “madhouses”, where persons were chained and locked up like beasts, and exorcisms were common. After the discoveries of Charles Darwin and the Renaissance (17th and 18th century), the medical sector started to arise, followed by the arrival of the first Dutch Lunacy-law in the 19th century, which arranged “admission and nursing of lunatics in mental hospitals”, with the goal to provide “more humane” care as compared to the madhouses. The young medical science comprised a diversity of perceptions, and in the 20th century a lot of experiments followed, such as hot and cold baths, lobotomy, electroshock and so on. The “special anthropology”[7] or racial-science and eugenics, focussed on the search for the perfect human being, and “racial hygiene” to “avoid deterioration of the race”, openly doubting the capacities of certain populations, which resulted in genocide which didn’t spare psychiatric patients (WOII).

After these dark pages in history, universal declarations of human rights were established, emphasizing the value of each human being, and gradually the community became more tolerant. However, psychiatry hardly changed and held on to the questionable and experimental foundation, with confinement, regulation regimes, and experimental treatment methods as the unchanged core of the treatment range. Currently, efforts are still made to force persons into behavioural changes with the argument that they are “incapable of will” themselves, and not able to express preferences. This is absolutely incorrect: Every person sends signals. The challenge is to deal with that in a good way. Real care notices the person behind the behaviour. Professional care is something totally different than primitive repression of symptoms.

It is time to draw a line. It is urgently needed to recognize that mental health care got on a wrong track by history. Harsh ‘correction’ of persons until they are found ‘good enough’ is not a righteous goal of mental health care. It should be about wellbeing. Coercion is a revealed mistake of mental health care. Innovation is needed.

Worldwide need for coercion-free care
All over the world forced treatment exists. Extremely atrocious images are known from poorer parts of the world, with chained people for example in Asia[8] and Africa[9], but also in our own country with Brandon[10] and Alex[11]. As long as the western world keeps claiming that coercion is the same as good care, these scenes will be harder to ban, especially since several countries have high expectation of the western approach. It is important to come up with good solutions in the world wide search for coercion-free care.

Call by the United Nations
Since 2006, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)[12] exists, which illustrates that a worldwide change is needed towards persons with disabilities. Several UN mechanisms clarify that coercion in care is a violation of human rights[13], [14], [15], [16], also when it comes to the Netherlands[17], [18]. A change is needed.

What’s next?
This is an important question.
What do we want now? Are we finally going to make it really right?
Are we going to show ourselves from our best sides?

A real change of culture is needed. Mental health care needs to reinvent itself, and put an end to the confinement and the use of coercion. Good care is possible.

“Yes but it is not possible…”
Commonly heard reactions are “These are good ideals, but not realistic” or “There is no other way, because the system isn’t supportive” or “The community is totally not ready for this”. The implicit assumption that a culture change would be ”unrealistic”, indicates limited perspective, hope and ambition. The system is in our hands. We are the current generation. Change is possible. The world is changing constantly. Also mental health care can change[19], [20], as can the public opinion. We are not powerless or insensitive. Efforts are needed to make the world better and nicer together. We can do that.

Change can feel scary. Without positive history or good practices elsewhere it may be a bit harder to imagine that everything can be different, but this cannot be a reason to just give up immediately. We do not question ourselves whether stopping all hunger in the world is realistic before we start with that. Every person counts. Real care is possible and needs to be realized, also in acute and complex crisis situations. Practices of abuse need to stop instantly. This is the task that has been given to our generation. It is worth to unite all our efforts to make the historical shift from exclusion to inclusion.

Also the remark “Yes but coercion is needed, as long as there are no alternatives”  needs to be refuted here. Coercion is not care, but it is abuse, and there is no valid excuse for abuse. Coercion is never needed. Good care is needed.

Making human rights a reality
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) gives a momentum for change. If everyone cooperates now, throughout all layers of the system, then the intended change gets an unprecedented impulse. The articles of the UN-Convention offer a guidance, which enables worldwide coherent action. The UN Convention offers vast opportunities to change the world.

Together we can ban forced psychiatric treatments. When there’s will, there’s a way. In history, confinement was put central, and by now we know better. So we have to do better too. A largely unexplored world is ahead of us.

Key points
It is not easy to change the mental health care system, and the confidence in mental health care doesn’t restore without efforts. Several things are necessary to change the situation sustainably:

-Realise good care
The old fashioned psychiatry is not founded on human rights, diversity and inclusion, but on xenophobia and exclusion. Science has focussed so far on homogenising the community, and attempts to change the people (a bodice and check box mentality). Modern mental health care should focus on enabling a heterogeneous and  diverse community, by creating the right conditions in the community and to enable self-determination, liberty and inclusion, so that everyone can be happy and live a fulfilling life in our community. A fundamental reform is needed in mental health care.

Wellbeing – or mental health – is a very personal intrinsic value, which cannot be produced by coercion. Recovery from psychosocial problems is not an isolated process of the person concerned, but is closely intertwined with the social context of the person, such as chances in life, social acceptance and inclusion. The range of care needs to be reviewed fully, and adapted to the requirements of today.

Deprivation of liberty needs to be stopped immediately. The organization of care of good quality is necessary and urgent, and cannot be postponed any longer. The previous guidelines under the law BOPZ of 1994 to use coercion “as little as possible” and “as short as possible” have failed obviously, and the numbers on the use of coercion (legal measures RM and IBS) continuously keep on rising annually, and have more than doubled in the past 10 years. This trend is unacceptable, and therefore something really needs to change now. A need for support cannot be a reason for deprivation of liberty. Good care is possible.

Without good care, the mess will only transfer. It is absolutely necessary to make all possible efforts right now to provide care of good quality, including good care in crisis situations.

– Legislation: prohibit coercion, arrange care
The legislation on forced psychiatric treatments needs to be changed. The goal of mental health care is not: Treating vulnerable persons in a rough way, but the goal is to provide good care, also in crisis situations. A transition is needed.

The lunacy law dates from 1841, from a time when the medical profession was absolutely in it’s infancy. The law BOPZ of 1994, and also the law proposal on Mandatory Mental Health Care (recent) have a similar structure of legal measures RM and IBS, and resp. confinement and forced treatment form the core. This system is not founded upon awareness of human rights, and it is not about care of good quality, and it has to change.

Forced treatment is abuse. Legislation needs to protect all citizens from abuse. When the government participates in the abuse against certain groups, this is torture[21], [22], which is absolutely prohibited. The laws on coercion, such as BOPZ and the law proposal on Mandatory Mental Health Care are therefore unacceptable.

Legislation is meant to offer a fair framework for the community. A prohibition of forced treatments is necessary because of human rights[23]. Additionally, certain legislation can speed up the provision of good care and organize innovation[24]. It is possible to create laws that are really useful to the community. Wouldn’t that be great?

– Compensation: Recognize the seriousness
For years and years, the government and countless caregivers have taken over the lives of psychiatric patients, and forcefully subjected them to “care”, such as horrible forced treatment, isolation cells, forced medication, restraint-belts, electroshocks, all motivated by so-called “good intentions”. The sincerity of those responsible can now prove itself by genuine recognition of the suffering that many had to endure. A compensation would be appropriate: When you break something you have to pay for it. We consider that very normal.

* Apologies are needed to recover the relation between (ex-) users and caregivers.
* Recognition of the trauma’s by coercion, and support in overcoming these if desired.
* Compensation to show that the change of attitude is genuine.

Now it’s time to show that the Netherlands is indeed a civilized country.

Take action
I would like to call on everyone to contribute to the change in culture. Let’s ensure together that human rights will be realized for every human being, and that old-fashioned psychiatry disappears, and that mental health care only comprises good care.

Please spread this message to raise awareness.

 

**

To reinforce the above plea, I have attached a description of my personal experiences with forced psychiatry, which can be found via this link:

“16 years old, depressed and tortured in psychiatry – A testimony on forced psychiatric interventions constituting torture and ill-treatment”

 

**

This publication is part of the ‘Absolute Prohibition Campaign’, see https://absoluteprohibition.wordpress.com

 

[1] Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights www.mindrights.nl

[2] WNUSP: World Network of Users and Survivors of Psychiatry www.wnusp.net

[3] ENUSP: European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry www.enusp.org

[4] Report: Best practices rondom dwangreductie in de GGZ 2011

[5] Declaration on reduction of coercion:  Intentieverklaring GGZ: preventie van dwang in de GGZ 2011

[6] High Intensive Care HIC (HIC)

[7] Description of Racial-science e.a.: Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie, vijfde druk, Elsevier, 1936

[8] Human Rights Watch “Living in hell – abuses against people with psychosocial disabilities in Indonesia”, 2016

[9] Robin Hammond, fotoserie “Condemned – Mental health in African countries in crisis”

[10] Brandon van Ingen, Jongen al 3 jaar vastgebonden in een zorginstelling

[11] Alex Oudman, Schokkende beelden uit isoleercel – Toen en nu

[12] UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

[13] CRPD General Comment no. 1 on CRPD article 12 Equal Recognition before the law

[14] CRPD Guidelines on CRPD article 14 Liberty and Security of Person

[15] Statement of 2 UN Special Rapporteurs “Dignity must prevail – an appeal to do away with non-consensual psychiatric treatments” World Mental Health Day, 10 October 2015

[16] A/HRC/22/53 Special Rapporteur on Torture, Juan E Mendez, Torture in health care settings (2013)

[17] Communication sent to the Kingdom of the Netherlands by the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the UN Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health. AL Health (2002-7) G/SO 214 (53-24) NLD 2/2013, October 2013, https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Netherlands_08.10.13_(2.2013).pdf

[18] CAT/C/NLD/CO/5-6, CAT Concluding Observations on the Netherlands

[19] High Intensive Care HIC (HIC)

[20] Intensive Home Treatment (IHT)

[21] Torture, for full definitiion see article 1 CAT, Convention Against Torture.

[22] A/HRC/22/53 Special Rapporteur on Torture, Juan E Mendez, Torture in health care settings (2013)

[23] amongst others the right to liberty, freedom from torture / Civil and political rights and CRPD

[24] amongst others the right to health care and adequate standard of living / Social, economic and cultural rights and CRPD