Veel Europese activiteiten – sponsoring nodig

Het is weer een lekker drukke tijd, want behalve dat ik bij het VN CAT Committee in Geneve ben geweest op 11 mei 2012 voor de sessie over kooibedden in Tsjechie, heb ik ook nog heel veel andere afspraken. Het is wel fijn dat er zoveel vraag is naar mijn geluid.

Gastles op ROC Eindhoven
Op woensdag 16 mei 2012 heb ik een gastles van 2 uur verzorgd bij ROC Eindhoven, school voor de zorgsector (Karel Martelweg). Dat was erg leuk om te doen. Het werd ook goed ontvangen door de studenten. Ik ben meteen al gevraagd of ik dit vaker wil doen, en dat wil ik wel.

Ontvangst van delegatie van RUSIHAK, Turkse clientenbelangen organisatie
In de week van 20 t/m 27 mei 2012 is er een delegatie van de Turkse belangenorganisatie RUSIHAK op studiereis door Nederland. Zij willen een aantal sociale GGZ-initiatieven bezoeken. Ze komen ook naar Eindhoven, en ze zouden op woensdag 23 mei een voorlichting krijgen over Eigen Kracht en het Eindhovens Model.

Team Eigen Kracht-Eindhoven zat klaar met een heerlijke lunch, oa versterkt met Mehmet Yucel , een Eigen Kracht-coordinator afkomstig uit Turkije, die momenteel ook bezig is om Eigen Kracht-conferenties in Turkije op te zetten, en daarover contacten heeft met de Turkse overheid. Helaas bleek de delegatie een dubbele afspraak te hebben, en konden ze niet komen. (de lunch hebben we toen maar uitgedeeld).

Gelukkig is het gelukt om de afspraak te verschuiven naar vandaag, donderdag 24 mei 2012. Het was alleen wel erg jammer dat Mehmet er nu niet bij kon zijn, maar dat contact leggen we verder wel via email. Het was een heel interessante uitwisseling, en ik denk dat hier een vervolg uit zal komen. Er is in Turkije nagenoeg niets aan zorg buiten de grote GGZ-instellingen, en de situatie voor clienten is bijzonder schrijnend. Daar willen we allemaal graag iets aan doen, en Eigen Kracht conferenties (Family Group Conferencing) zou volgens ons allemaal een goede methode kunnen zijn.

We hebben het volgende 8 minuten filmpje laten zien om uit te leggen wat een Eigen Kracht-conferentie is: http://www.youtube.com/watch?v=YEDg0FPqGZc

Het was een prettige bijeenkomst, en we vonden het allemaal fijn dat de uitwisseling alsnog plaats had kunnen vinden. We houden contact, en we zijn welkom om RUSIHAK te bezoeken in Istanbul.

 

> Drukke agenda <
Ik heb nog een heleboel dingen liggen waar ik aandacht aan moet geven, zoals het Eindhovens Model en het verdere wetsvoorstel, en het bijwerken van mijn website en administratie. Dus daar hoop ik de komende dagen nog wat tijd voor te hebben.

De komende tijd heb ik ook weer een heleboel dingen op het programma staan, zoals:

Sociaal platform for NGO’s in Brussel (voor ENUSP)
Op 12 juni 2012 is er een contact gepland met het Sociaal Platform voor Sociale NGO’s in Europa (zie ook http://www.socialplatform.org/). Het Sociaal Platform zit in Brussel en is een koepel voor sociale organisaties. Ik zal samen met Jan Verhaegh pleiten voor accreditatie van het Europees Netwerk van Users/Survivors of Psychiatry (ENUSP, www.enusp.org) in de lijst van geregistreerde NGO’s in het Sociaal Platform van de Europese Unie. Dit houdt in dat het Europees Netwerk op een lijst komt van geregistreerde organisaties, waardoor ENUSP officieel meer status en inspraak krijgt, en ook de mogelijkheid voor subsidies vergroot wordt. Ik zal daar het Wereldnetwerk (WNUSP, www.wnusp.net) vertegenwoordigen. WNUSP is geregistreerd op de lijst van de VN (ECOSOC status), en het Europees Netwerk is onze dochterorganisatie.

Teambijeenkomst Arkin GGZ Amsterdam
Op 15 juni ben ik uitgenodigd voor een teambijeenkomst bij Arkin (GGZ Amsterdam), waar een beveiligde rustkamer het onderwerp van gesprek zal zijn. Ik sta hier wel kritisch tegenoverx85

SPT expert session on monitoring places of detention – Geneve
Op 19/20 juni 2012 ben ik uitgenodigd als expert in Geneve, voor een workshop aan de SPT (Subcommittee on Prevention on Torture, zie ook http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm ).

Deze workshop zal gaan over vrijheidsbeperkende maatregelen en het monitoren van mensenrechtenschendingen met name in zorginstellingen. Deze workshop is onderdeel van een 2-daags besloten verdiepingsprogramma speciaal voor dit VN-committee. Ik ben er natuurlijk erg trots op dat ik ben uitgenodigd als expert. Ik zal ook het wereldnetwerk WNUSP vertegenwoordigen bij het publieke deel van deze sessie.

 

>> Sponsoring nodig voor activiteiten <<
Verder zal ik ook aan sponsoring moeten gaan werken, want ik ben namelijk ingeloot voor een aantal activiteiten, zoals:

Zomerschool: Mental Disability Law in Practice – Centraal Europese Universiteit – Budapest
Van 16 t/m 27 juli 2012 ben ik ingeloot voor de zomerschool Mental Disability Law in Practice, aan de Centraal Europese Universiteit in Budapest, Hongarije , zie ook http://www.summer.ceu.hu/mentaldisability-2012.

Deze cursus wordt georganiseerd door MDAC (Mental Disability Advocacy Centre, www.mdac.info) . Ik hoef geen lesgeld te betalen, maar de verdere onkosten, zoals reis, accommodatie en leefgeld zullen toch rond de 700 euro uitkomen. Dat is toch een flink bedragx85 Ik weet nog niet of ik dat bijeen zal kunnen brengen.

Horatio congress of European psychiatric nurses – Stockholm
Tenslotte mag ik ook weer een posterpresentatie over het Eindhovens Model geven bij het congres van Horatio, European Psychiatric Nurses, dat van 20-23 september 2012 in Stockholm zal plaatsvinden. Zie ook http://www.horatio-web.eu/

Ook hiervoor zal ik sponsoring nodig hebben om deel te kunnen nemen.

Naar Geneve voor ENUSP en WNUSP
Aangezien het ook regelmatig voorkomt dat Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights financieel bijdraagt als ik wordt gevraagd om ENUSP of WNUSP te vertegenwoordigen bij bepaalde sessies van de VN in Geneve, is sponsoring wel echt een punt van aandacht om ook dit soort dingen te kunnen blijven doen.

Steun onze acties!!
Iedereen kan steunen door een bijdrage op (ING) rekeningnummer: 2762216 ten name van Stichting Mind Rights in Eindhoven. Elke donatie, groot of klein, wordt gewaardeerd.

In actie tegen Tsjechische kooibedden bij de VN in Geneve

Ik heb op 10-11 mei 2012 een last-minute trip naar de VN in Geneve gemaakt.

Ik was gevraagd door het Europees Netwerk van Users/Survivors of Psychiatry (ENUSP, www.enusp.org ) om een bijdrage te doen aan de 48e sessie van het Committee Against Torture (CAT), waarbij de Tsjechische Republiek beoordeeld zou worden op naleving van de mensenrechtenverdragen.

Het Committee Against Torture (CAT) is een organisatie van 10 onafhankelijke experts uit heel de wereld, die beoordelen of het Verdrag tegen marteling en andere wrede, inhumane of vernederede behandeling of bestraffing wordt nageleefd in de staten die getekend hebben voor dit Verdrag.(De officiele naam is: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, afgekort tot CAT en OPCAT voor het Optional Protocal, zie ook http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/ )

De Staten moeten elke 4 jaar een rapport uitbrengen, en het CAT committee beoordeelt dan hoe de situatie ervoor staat. Om alle informatie boven tafel te krijgen praat het CAT Committee ook met stichtingen en mensenrechtenorganisaties, zoals het Europees Netwerk. Het CAT Committee stelt na haar onderzoek een lijst op met aanbevelingen en punten van bezorgdheid. Dat zijn de Concluding Observations.

Ik was uitgenodigd voor de Private Session of CAT on Czech Republic op vrijdag 11 mei 2012, waarbij het CAT Committee dus met stichtingen wilde praten om te kijken of en hoe er mensenrechten worden geschonden in Tsjechie.

De Tsjechische clientenorganisatie heeft zich samen met het Europees netwerk ENUSP sterk gemaakt tegen kooibedden en netbedden. Ze vroegen mij om hun pleidooi te versterken, aangezien ik een expert ben op het gebied van het terugdringen van dwang, en ook bestuurslid van het Wereldnetwerk WNUSP, World Network of Users and Survivors of Psychiatry, www.wnusp.net . Ik was daar samen met Michal Caletka (ENUSP deputy member en Czech survivor of Caged beds).

We wilden het CAT Committee voorlichten, zodat ze precies zouden kunnen begrijpen wat er allemaal fout is aan dwangmaatregelen, en in het bijzonder kooibedden en netbedden. Een goed begrip is belangrijk, want we willen natuurlijk dat het CAT Commitee de mensenrechtenschendingen in de psychiatrie ook in andere landen kan signaleren en aan de kaak kan stellen. Onze missie was dus iets breder dan alleen de Tsjechische Republiek.

We hebben een heel duidelijk standpunt ingenomen tegen kooibedden en tegen dwang in het algemeen. Michal vertelde zijn verschrikkelijke ervaringen van 10 dagen in een kooibed toen hij psychische hulp nodig had. Ik vulde zijn verhaal aan met een wat algemener pleidooi tegen dwang in de psychiatrie.

Het was heel bijzonder om bij te kunnen dragen aan deze sessie van de VN, en om concreet de mensenrechten te verdedigen op dit niveau. Het voelt ook zo fijn om deel uit te maken van een internationaal netwerk, want dat verbindt ons en versterkt ons. We zijn allemaal pioniers in ons eigen land, maar in het internationale netwerk vinden we elkaar (ENUSP/WNUSP). Het is zo fijn als we elkaar samen kunnen versterken. En de internationale netwerken zijn in de groei, en we worden met de dag daadkrachtiger. Het was dus heel erg inspirerend om deze sessie bij het CAT committee te kunnen doen. We voelen de groei die ENUSP doormaakt, en dat maakt ons allemaal trots!!

Het was dus een zeer geslaagde actie voor ENUSP (www.enusp.org )

Mijn Engelstalige verslag is te lezen op www.punkertje.waarbenjij.nu

Alternatief wetsvoorstel: GGZ Geen dwang maar zorg!

Ik ben de afgelopen weken heel erg druk bezig geweest met het schrijven van een Alternatief wetsvoorstel inzake Regels voor het verlenen van zorg in – en ter preventie van crisissituaties op het vlak van de geestelijke volksgezondheid.

Klik hier voor het Alternatieve wetsvoorstel (PDF):
Alternatief voorstel_Regels voor het verlenen van zorg in crisissituaties

Ik ben namelijk sinds 2008 gevraagd om mee te denken over het nieuwe wetsvoorstel Verplichte GGZ (WVGGZ), dat gemaakt wordt door het Ministerie van VWS en VJ.

Het voorstel WVGGZ van het ministerie is weer een beheersmatige onderdrukkingswet, net als de huidige wet BOPZ, gaat alleen maar over dwangmaatregelen, niet over zorg.

Ik heb al veel kritiek en verbeterpunten aangegeven in diverse manifesten, zie www.mindrights.nl bij Documenten (www.mindrights.nl/docu_en_info_htm ). Maar daar wordt maar bar weinig mee gedaan bij het ministerie.

Ik heb zelfs al een compleet ander model uitgewerkt: het Eindhovens Model : wat inhoudt: het inzetten van Eigen Kracht-conferenties in crisissituaties, waarbij burgers hun eigen plan kunnen maken om dwang te voorkomen. Op verschillende plaatsen in het land, waaronder in Eindhoven en Groningen, is de link tussen Eigen Kracht en GGZ tot stand gebracht, en kunnen mensen een Eigen Kracht-conferentie aanvragen om zo bijvoorbeeld een gedwongen opname te voorkomen. (zie ook www.eigen-kracht.nl )

 

In April 2012 werd ik opnieuw gevraagd om feedback te geven op de Nota van Wijziging van wetsvoorstel Verplichte GGZ, en dit heeft geleid tot het schrijven van een alternatief voorstel.

Het alternatieve voorstel van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights geeft een uiteenzetting van een alternatieve regels op het gebied van omgaan met crisissituaties, met een nieuwe visie en beschrijft een nieuwe stijl van zorg in crisissituaties, waarbij burgerrechten en herstelgerichte zorg centraal staan. Het is gebaseerd op het nieuwste VN-verdrag; Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met Beperkingen (UN CRPD) en toegespitst op het verlenen van zorg in crisissituaties op het vlak van geestelijke volksgezondheid, waarbij het gaat over High Care, en het versterken van autonomie en participatie.

Het doel van dit alternatieve voorstel is om lezers en vooral beleidsmakers te inspireren om de mensenrechten te waarborgen, de cultuuromslag “van beheersen naar zorg” ook op beleidsniveau te effectueren, en het participatie- en welzijnsdenken van de 21e eeuw te omarmen.

Het was gezien de beschikbare tijd nu helaas nog niet mogelijk om alle aspecten tot in detail uit te werken, maar de beschreven informatie zal voldoende zal zijn om een nieuw beeld te laten rijzen over de mogelijkheden van regels voor zorg in crisissituaties.

Ik wens iedereen veel leesplezier!!