Tweede Kamer-Verslag Wetswijziging Verplichte GGZ

Vandaag, 29 november 2010, vond ik op internet het meest recente Kamerstuk over het wetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (de wijziging van de wet BOPZ) van 22 november 2010.

De verschillende politieke partijen uit de Tweede Kamer hebben (schriftelijk) hun vragen en opmerkingen kenbaar gemaakt over het wetsvoorstel Verplichte GGZ, en deze vragen zijn gebundeld in het Verslag dat is uitgebracht door de commissie Veiligheid en Justitie.

Hieronder staat de link naar dit Verslag (Kamerstuk 32399-6):

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-6.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%257CStaatscourant%257CTractatenblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dwet%2bBOPZ%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20101129%26epd%3d20101129%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

De vragen uit het Verslag zullen nu beantwoord moeten worden.

Ik heb er nu alleen nog vluchtig overheen gelezen, en ik moet het dus nog dieper bestuderen, maar ik werd er niet vrolijk van. We zullen heel hard aan de slag moeten om de politici te overtuigen dat dwang fundamenteel niet in de ZORG past.

We zijn achter de schermen alweer actieplannen aan het smeden.

Eindhovens Model: Gesprek met wethouder Lenie Scholten

Op donderdag 18 november 2010 heeft de Denktank van het Eindhovens Model in het stadhuis van Eindhoven een gesprek gevoerd met de wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg, mevr. Lenie Scholten (GroenLinks) over het opstarten van een pilotproject van het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie. Vanuit de Denktank van het Eindhovens Model waren Gxc3xa9 de Wilde, Thijs van Dooren, Erik Kuijpers, Wil Janssen en ik aanwezig.

Het Eindhovens Model is een alternatief voor het wetsvoorstel Verplichte GGZ.
In het Eindhovens Model wordt in crisissituaties een Eigen Kracht-conferentie ingezet in plaats van een BOPZ-procedure. Via de Eigen Kracht-conferentie worden de naastbetrokkenen actief betrokken bij het zoeken naar een mogelijke oplossing voor een gezamenlijk geformuleerde vraag.
Met het pilotproject in Eindhoven willen we de Eigen Kracht-conferentie inzetten xe2x80x9caan de voordeur van de GGZxe2x80x9d, dus om (dwang)opname te voorkomen, door gezamenlijk op zoek te gaan naar kansen en wenselijke oplossingen, in plaats van te focussen op de mogelijkheden voor onvrijwillige vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals de BOPZ en het Wetsvoorstel Verplichte GGZ).

In de kamer van Lenie Scholten hebben we een prettige bijeenkomst gehad van ruim een half uur, waarbij we het vooral hebben gehad over wat er nodig is om een pilotproject van het Eindhovens Model op te starten.

Met de Denktank hadden we inmiddels een conceptbegroting opgesteld van in totaal ca 185.000 euro voor een pilotproject van 30 Eigen Kracht-conferenties.  Maar voordat de gemeente Eindhoven dit geld kan vrijmaken moet de doelgroep helder zijn, zodat men weet uit welk potje het geld moet komen.

We hebben gezamenlijk afgetast welke plek het Eindhovens Model zou kunnen krijgen ten opzichte van de andere voorzieningen die er al zijn, met centrale vragen zoals: Wie kunnen we als doelgroep beschouwen? Waar bevindt zich onze doelgroep? En wie kan aanmelden voor een Eigen Kracht-conferentie?
Vanuit de gemeente werd o.a. aangegeven dat zij graag aan de slag wilden met een groep waarbij andere voorzieningen hebben gefaald, en die bekend staan als overlast gevende zorgmijders en/of mensen met complexe maatschappelijke problemen, en multi-probleem gezinnen waarbij ook psychische problemen een rol spelen. Dit zijn doorgaans xe2x80x9cbekendenxe2x80x9d in het maatschappelijke opvangsysteem, waarin al veel geinvesteerd is, echter zonder veel succes.

Maar door doelgroep- en aanbodsgericht te blijven denken, en bijv. organisaties aan te wijzen die met de Eigen Kracht-conferentie gaan werken, wordt verzuiling en versnippering van het zorgaanbod in de hand gewerkt, en dan kan het zo zijn dat een kwetsbare burger tussen wal en schip valt omdat hij/zij niet in de aangewezen organisatie is opgenomen. Dat is onwenselijk.
We streven juist naar integrale samenhang in de zorg en optimaal burgerschap voor iedereen. We willen uiteindelijk toe naar een situatie waarbij de Eigen Kracht-conferentie een mogelijkheid is voor alle inwoners van Eindhoven die dat nodig hebben vanuit hun kwetsbaarheid, ongeacht of zij in de categorie Jeugd, GGZ  of topsporter worden ondergebracht.

Ons idee is daarom om de gedachte om te draaien, en te organiseren dat een Eigen Kracht-conferentie aangeboden kan worden op het moment dat daar behoefte aan is. De Eigen Kracht-conferentie is immers een mogelijkheid of instrument voor de burger(s) zelf, los van hulpverleners, verzekeraars enz. De Eigen Kracht wordt gevormd door de eigen kring van naastbetrokkenen.

We willen met het pilotproject van het Eindhovens Model starten in situaties waarbij er een link is met GGZ-problematiek. Daarbij hebben we meerdere doelen voor ogen, namelijk:

  • Aantonen dat het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie  alternatieven kan geven waarmee dwangtoepassingen voorkomen worden,  en daarmee aantonen dat het wetsvoorstel Verplichte GGZ reeds achterhaald is. (Ook de VN is op zoek naar werkende alternatieven).
  • Het vergroten van de kwaliteit van zorg, en de kwaliteit van leven van kwetsbare burgers, en herstellen van fundamentele mensenrechten en waarden, zoals gelijkwaardig burgerschap, sociale samenhang en zelfbeschikking.
  • Aantonen dat de Eigen Kracht-conferentie werkt als besluitvormingsmodel om goede zorg te organiseren.

Het plan is nu dus om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om een Eigen Kracht-conferentie te organiseren in situaties waarbij psychosociale / GGZ-problemen een rol spelen.  Deze doelgroep is te vinden bij diverse maatschappelijke organisaties en we willen dan ook een cursus gaan aanbieden aan medewerkers van diverse organisaties, zodat deze bekend raken met de Eigen Kracht-conferentie  en met het juiste gevoel een Eigen Kracht-conferentie kunnen aanbieden aan de personen die daarvoor in aanmerking komen.

De gemeente Eindhoven zal op de bestaande begroting gaan kijken waar er geschoven kan worden om geld vrij te maken voor het pilotproject van het Eindhovens Model, want in deze tijden van bezuinigingen is het aanvragen van extra geld voor een pilotproject niet te doen. De gemeente Eindhoven wil daarom het geld van de begroting op de meest efficiente manier besteden, en ziet kansen in het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie. De gemeente Eindhoven is dus bereid om te bezien of er op andere posten bezuinigd kan worden om het Eindhovens Model te kunnen laten starten.

Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee.
Het gaat dus goed met het opzetten van het Eindhovens Model.

Pilot Eindhovens Model: Denktank van start

Alweer enige tijd terug,  dinsdag 26 oktober 2010, hebben we bij de gemeente Eindhoven de eerste bijeenkomst gehad met de Denktank voor de Pilot van het Eindhovens Model.

De denktank voor de pilot in Eindhoven bestaat uit Fiet van Beek en Wil Janssen van de Eigen Kracht-Centrale, Thijs van Doren van de gemeente Eindhoven,  Chantal Schiks ervaringsdeskundige, Erik Kuijpers van de GGzE en Gee de Wilde als ondersteunende projectleider, en ik ook natuurlijk.

Het Eindhovens Model is een alternatief voor het wetsvoorstel Verplichte GGZ.

In het Eindhovens Model wordt in crisissituaties een Eigen Kracht-conferentie ingezet in plaats van een BOPZ-procedure. Via de Eigen Kracht-conferentie worden de naastbetrokkenen actief betrokken bij het zoeken naar een mogelijke oplossing voor een gezamenlijk geformuleerde vraag.

Met het pilotproject in Eindhoven willen we de Eigen Kracht-conferentie inzetten xe2x80x9caan de voordeur van de GGZxe2x80x9d, dus om (dwang)opname te voorkomen, door gezamenlijk op zoek te gaan naar kansen en wenselijke oplossingen, in plaats van te focussen op de mogelijkheden voor onvrijwillige vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals de BOPZ en het Wetsvoorstel Verplichte GGZ).

In de fase voor opname/dwangtoepassing heeft het eigen sociale netwerk doorgaans een belangrijke rol in het leven van de hoofdpersoon.  De eigen kring van vrienden, kennissen, familieleden enz. waar de persoon op kan bouwen vormt de Eigen Kracht. Dit zijn de mensen waarbij de client het gevoel heeft dat hij/zij er wat aan heeft, waar hij/zij zich door gesterkt voelt. Het zijn de persoonlijke waardevolle contacten, zoals vriendschap, liefde, vertrouwen, wijsheid enz. Deze personen kunnen helpen bij het vinden van iemands eigen weg om om te gaan met de situatie.
Via een Eigen Kracht-conferentie (zie ook www.eigen-kracht.nl) worden de sociale relaties uit de eigen kring op een georganiseerde manier ingezet om samen met de persoon in kwestie die eigen weg te vinden, en daar een gezamenlijk plan voor te maken. Daarbij kan zowel formele en informele zorg geintegreerd worden om tot een optimaal plan te komen. De centrale waarden zijn burgerschap en zeggenschap. De gespreksleider is dan ook een gewone burger. Zie voor meer informatie ook www.eigen-kracht.nl ).

De meest recente versie van het plan voor het pilotproject (versie 2, oktober 2010) is via deze link te downloaden:

 Download Het_Eindhovens_Model_versie2_oktober2010def

Het was erg fijn dat Thijs van Doren aangaf dat de gemeente Eindhoven erg positief staat tegenover het Eindhovens Model. De gemeente Eindhoven heeft namelijk ambities om een xe2x80x9cSociale Stadxe2x80x9d te zijn en het Eindhovens Model draagt bij aan de nodige vernieuwing van het welzijnswerk.  Het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie biedt een kans om de eilandjescultuur in de zorg tegen te gaan en het welzijnswerk te kantelen naar een integrale sociaal-maatschappelijke benadering waarbij het leven van de burgers centraal staat.

In de startfase van het pilotproject van het Eindhovens Model gaan we uit van 30 afspraken voor conferenties. De omvang van het pilotproject is dus niet uitgedrukt in tijdsbestek, maar in aantal conferenties, omdat uit de ervaringen met de Eigen Kracht-conferentie blijkt dat er ongeveer minimaal 20 conferenties nodig zijn om de organisatie goed van de grond te krijgen en de xe2x80x9ckinderziektenxe2x80x9d eruit te krijgen (implementatie fase).  Ook worden doorgaans niet alle aanmeldingen doorgezet tot een werkelijke Eigen Kracht conferentie. Voor betrouwbare resultaten van het pilotproject is het dus nodig om uit te gaan van een pilotproject van 30 aanmeldingen.

Momenteel zijn we bezig met het maken van een voorlopige begroting. Er zal op korte termijn een afspraak gemaakt worden met de Eindhovense wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg, mevr. Lenie Scholten om de financiering van het Eindhovens Model te bespreken en te kijken wat er nodig is om tot uitvoering te komen.  Daarna zullen de contacten met het Ministerie van VWS weer aangehaald worden om de zaken verder af te stemmen en tot realisatie te komen.

De samenwerking met de GGzE zal ook nog verder uitgewerkt worden, en daarvoor plannen we een extra bijeenkomst met Erik Kuijpers. Daarbij zal o.a. de mogelijkheid worden besproken voor een kort opleidingstraject van 4 bijeenkomsten voor GGZ-professionals in Eigen Kracht (niet om bijeenkomsten te leiden, maar om te leren over Eigen Kracht), zodat er een goede aansluiting gemaakt kan worden.

Ook hebben we gezamenlijk al enkele gedachten laten uitgaan naar de vraag hoe we onze doelgroep gaan benaderen xe2x80x9cvoor de voordeur van de GGZxe2x80x9d.  Dit zal in eerste instantie wellicht via onze eigen netwerken kunnen gaan, met andere woorden:  We weten dat de doelgroep er is, en we gaan ervan uit dat we deze personen tegenkomen (waar dan ook) en dan kijken we of deze persoon bereid is om het Eindhovens Model en de Eigen Kracht-conferentie uit te proberen.  
De deelnemers van de Denktank zullen dus allemaal in eigen kring uitkijken naar mogelijke deelnemers voor de pilot van het Eindhovens Model, dus we houden onze ogen en oren open voor mensen die in een crisis dreigen te geraken op het gebied van geestelijke gezondheid.

Het was een erg prettige eerste bijeenkomst met de bijna voltallige Denktank (alleen Erik Kuijpers was verhinderd). De neuzen staan zogezegd allemaal dezelfde kant op en iedereen was erg enthousiast en gemotiveerd om er een succesvol pilotproject van te maken. De start van het Eindhovens Model is nu dus echt gemaakt!