GGzE – Aftrap High Care en werkbezoek van VWS

Op woensdagmiddag 19 mei 2010 was de startbijeenkomst van High Care bij de GGzE in de kleine zaal van het conferentiecentrum. De startconferentie was een intern bij de GGzE en de aanwezigen waren dan ook allemaal werknemers van de GGzE (verpleegkundigen, vaktherapeuten, psychologen, projectleiders, ervaringsdeskundigen enz.).

Roelof heette ons welkom bij de startbijeenkomst en vertelde dat de Raad van Bestuur de lat hoog legt voor de tweede fase van xe2x80x9cHet Roer Omxe2x80x9d zoals het dwangreductieproject bij de GGzE heet. De roep om de cultuuromslag komt niet uit interne hoek, maar van de overheid (wetgeving), verzekeraars (kosten) en de inspectie. Het is nodig om duidelijk te krijgen wat er inmiddels bereikt is en wat er nodig is om vooruit te komen.

Er komt nieuwe kennis bij, zoals training in communicatie, het betrekken van familie en ervaringsdeskundigen, en technische mogelijkheden die kunnen bijdragen aan drukvermindering. Maar men ziet ook vaak dat afdelingen kennis zelf houden, als specialisme. De omslag gaat dus traag. Er moet aan getrokken worden en energie in gestopt worden.

Separeren is niet normaal en moet verminderen. High Care is echt nodig als stap. Separatie is geen zorg, maar hoe moet er dan omgegaan worden met gevaarlijk gedrag? Wanneer belt men de politie? Waar ligt de grens? Dit moet bespreekbaar zijn, om een antwoord te vinden op de vraag wat en hoeveel er nodig is om aan het einde van het jaar een aantal separeers te sluiten, bijvoorbeeld 3. Roelof vroeg nog xe2x80x9cWelke afdeling wil?..xe2x80x9d , maar het bleef erg stil. 

Daarna was het woord aan Erik Kuijpers, projectleider Het Roer Om.

Erik vertelde over de High Care visie en de High Care consultatieteams die gestart zullen gaan worden.

Hij begon met de opmerking dat verpleegkundigen respect verdienen omdat zij zichzelf in moeten zetten bij het moeilijke werk in de GGZ met de vele verschillende perspectieven. Verpleegkundigen zijn daarbij zelf ook kwetsbaar.

In de GGZ-hulpverlening staat de interactie centraal. Teveel doen is betutteling, en te weinig doen is verwaarlozing. Er is dus een bepaalde xe2x80x9cgrensxe2x80x9d bij elke clixc3xabnt, die het kader en de speelruimte van de hulpverlener bepaald. Een goede werkrelatie kan pas tot stand komen als een hulpverlener goed af kan stemmen op de grens die de clixc3xabnt aangeeft (geen verwaarlozing, geen betutteling, maar de juiste ondersteuning waar nodig). Het is dus belangrijk voor hulpverleners om goed te reflecteren.

Wat separatie kan voorkomen is:

 1. Reflectie (verpleegkundig perspectief)
 2. Clixc3xabntenparticipatie (clixc3xabnten perspectief)
 3. Organisatorische voorwaarden
 4. Alternatieve interventies (High Care)
 5. Projectdoelstelling Het Roer Om

Bij alternatieve interventies (punt 4) gaat het ook vooral om het reflectieniveau. Vaak ziet men namelijk dat er bij en na incidenten en escalaties een hoop xe2x80x9cgedoexe2x80x9d is tussen de clixc3xabnt en de hulpverlener, zoals strijd, wantrouwen enz. Men ziet elkaar niet meer als xe2x80x9cleuke persoonxe2x80x9d maar als bedreiging, en dan is de interactie en dus ook de werkrelatie verstoord en gaat men vaak over tot beheersing en strijd. Op dat moment is er eigenlijk coaching nodig om te reflecteren op de interactie, en de goede werkrelatie te herstellen.

De ervaring is dat het consultatieteam van de KIB bij coaching op andere instellingen ook steeds te maken heeft met situaties waarbij de reflectie binnen het team weg is, en waar men de clixc3xabnt als persoon uit het oog verloren is, en alleen nog maar vanuit angst of onmacht reageert (beheersmatig). Het reflectieniveau is dus een centraal thema bij vastgelopen werkrelaties.

De uitgangspunten voor de High Care visie zijn:

 • Separeren moet teruggedrongen worden en moet een voorbehouden handeling worden (fasering)
 • Verhogen van vaardigheden en reflectie
 • In contact blijven bij crisisontwikkeling
 • Interactie en werkrelatie zijn het uitgangspunt
 • Oordeel is menselijk, maar geen oplossing
 • Clixc3xabnt in crisis heeft behoefte aan echtheid
 • Clixc3xabnten en familie ervaringen inzetten bij crisisontwikkeling
 • Bouw van begeleide afzondering (High Care Unit, gebouw FF)

Op basis hiervan is het High Care model bij de GGzE ontwikkeld.

High Care bestaat uit getrapte zorg (stepped care) en kan weergegeven worden in de High Care piramide (ook bekend als het xe2x80x9cbrandweermodelxe2x80x9d met een specialistische top en een brede preventieve basis). De piramide is opgebouwd uit verschillende zorg-interventies (stepped care) en bevat van top naar basis:

o       High Care Unit

o       High Care medewerkers

o       High Care Consultatieteams

xc2xb7        DDG nieuwe stijl

xc2xb7        Toolkit bejegening

xc2xb7        Heldere communicatielijnen

xc2xb7        Preventiebeleid

xc2xb7        Gastvrijheid

De interventies van het onderste deel van de piramide zullen instellingsbreed op elke afdeling doorgevoerd worden, en de top van de piramide is de specialistische Intensievere zorg, voor als het op de gewone manier toch niet lukt.

De top van de piramide bevat de coaching door het consultatieteam (dat symboliseert het reflectieniveau), de inzet van High Care medewerkers op een afdeling (als een soort PIT-hulp in de kliniek) en tenslotte is de laatste stap overname door de High Care Unit, waarvan er 3 gaan komen bij de GGzE. Bij de High Care Unit kan men 1 op 1 begeleiden, afzonderen en vooralsnog ook nog separeren.

Vanuit de High Care Unit wordt ook gezorgd voor kennisuitwisseling door voorlichting en training op themaxe2x80x99s.

Bij crisisontwikkeling worden dus eigenlijk de volgende High Care interventies doorlopen, en dat kan op elke locatie:

xc2xb7        vroegsignalering (individueel en groep)

xc2xb7        team coaching (reflectie, incidentbespreking)

xc2xb7        de-escalatievaardigheden (trainingen interactie, non-verbale technieken: presentie, verbale technieken: motiveren en WKS model, fysieke technieken: holding)

xc2xb7        (aanbod) comfortroom (prettig, zelfcontrole)

xc2xb7        (aanbod) kamerprogramma (enkel vrijwillig, overeenstemming of drang)

En als dit alles de crisis of escalatie niet heeft kunnen voorkomen, dan kan er op de High Care Unit verder worden gegaan met intensievere en specialistischere interventies, zoals:

xc2xb7        begeleide afzondering (met inzet naastbetrokkenen)

xc2xb7        separeren (wordt beschouwd als probleem, geen oplossing)

Alle vormen van dwang worden dus voorbehouden aan de High Care.

De begeleide afzondering is een hufterproof ruimte die vriendelijker is dan de separeer. Er staat een stoel, tafel, kast, bank, en er is toegang tot een besloten tuin en wc/douche enz. Begeleide afzondering is bedoeld om separeren te voorkomen en/of te verkorten.

De begeleide afzondering probeert men prettig in te richten zodat de fysieke omgeving op een veilige manier kan bijdragen en ondersteunen bij het rustig worden (theorie van de Retreat). Er zullen onder andere audiovisuele middelen ingezet gaan worden (ism met Philips Research). Er zal aan 1 op 1 begeleiding maatwerk geleverd moeten worden met als doel om in contact te blijven met de clixc3xabnt, waarbij familie en naasten als mogelijk betrokken worden.

Het gebruik van de separeer probeert men te voorkomen. Een separatie van 24 uur is echt een probleem, en dan zullen er uitgebreide stappen gezet moeten worden om dit te doorbreken. Bij een separatie van maximaal 1 week volgt overplaatsing (naar bijv. een andere High Care Unit) om de clixc3xabnt een nieuwe kans te geven.

Er wordt vaak gezegd: xe2x80x9cals er een separeercel is, dan wordt hij ook gebruiktxe2x80x9d. Echter, de cijfers van het afgelopen jaar laten zien dat het sluiten van een separeer niet direct leidt tot minder separaties. Het is dus een complexer probleem dan enkel gemakzucht.

De GGzE kiest er daarom voor om eerst alternatieven vorm te geven, zoals High Care, voordat men de separeercellen definitief sluit. Men wil de drempel voor het gebruik van separeers verhogen, door alternatieven beschikbaar te maken, maar men wil enkele separeers vooralsnog achter de hand houden op gespecialiseerde High Care afdelingen (dat worden: de KIB, Acute Zorg en het Crisiscentrum Psychose).

Uit de cijfers van afgelopen jaar kwam wel naar voren dat er minder gesepareerd werd toen iedereen een eigen kamer kreeg bij de spoedeisende psychiatrie. Dat is een opsteker.

Tenslotte vertelde Erik Kuijpers nog iets over het pad van High Care binnen de GGzE.

De werkgroep High Care is in 2009 begonnen met het ontwikkelen en voorbereiden van High Care. Nu, begin 2010, ligt er een plan voor de uitwerking van de Units en wordt er officieel een begin gemaakt met de invoering van High Care.

In het tweede kwartaal van 2010 zal er een pilot gaan draaien met High Care, waarbij men gaandeweg de nieuwe middelen voor High Care beschikbaar zal maken (methoden, vaardigheden, ruimten, technische middelen enz.).

In het najaar worden dan de eerste resultaten verwacht, en op basis daarvan zal men een plan maken voor het implementatietraject volgend jaar.

De GGzE doet bovendien mee met het Zuidelijk Netwerk, een samenwerking van 5 GGZ-instellingen voor de ontwikkeling van richtlijnen voor High Care die gegrond zijn op de praktijk.

Daarna kwam Gaston van Gaalen (KIB/ werkgroep High Care) en hij gaf een presentatie over de Werkwijze van consultatie en ondersteuning. Binnen de GGzE is namelijk ervaring met consultatie vanuit de KIB-afdelingen (Kliniek voor Intensieve Behandeling).

Het hoofddoel van het consultatieteam is het vlottrekken van een vastgelopen behandelproces, zodat de afdeling het daarna weer zelf aankan.

Nevendoelen zijn: preventie, stabilisatie van symptomen bij de clixc3xabnt, second opinion tav de huidige zorg (symptomen van het team), ondersteuning in het primair proces en crisisinterventie door bijvoorbeeld een opname op de High Care Unit.

Voorwaarde daarbij is dat er intensief contact is met de plaatsende afdeling, en dat er afspraken zijn over de duur van opname (maximaal 3 weken). In die tijd kan dan een beleidsconsult, een teamconsult en de nodige kennisoverdracht plaatsvinden.

De intake gaat via telefonisch contact, waarbij er een lid van het consultatieteam met parate kennis aan de telefoon komt. De High Care is permanent bereikbaar, en via de telefoon wordt een afweging gemaakt of er sprake is van een preventieactiviteit of acute crisis.

Vervolgens wordt er in overleg met het consultatieteam of er een indicatie is voor ofwel een eenmalige activiteit (bijv. advies), ofwel geen vervolg ofwel teamcoaching. In dit overleg van het High Care consultatieteam zitten diverse disciplines, namelijk: casemanagers, een onafhankelijke psychiater, een verpleegkundige van elke High Care Unit (3 dus), een ervaringsdeskundige en een opname-coordinator (bij opstart)

Vervolgens kunnen er interventies gestart worden, te weten: overname van de clixc3xabnt (tijdelijke opname op High Care Unit), ondersteuning op locatie, combinatie van voorgaande, en teamcoaching door High care consultatieteam.

Elke High Care Unit zou minimaal 2 bedden beschikbaar moeten hebben voor High Care. Op elke High Care Unit zou daarvoor een opschaling nodig zijn van 3 Ftexe2x80x99s aan verpleegkundigen die qua formatie voldoen aan de veldnormen GGZ. Dat betekent dat er bij de GGzE 9 verpleegkundigen extra nodig zijn om dit High Care concept mogelijk te maken..

Een opname binnen High Care
duurt zo kort mogelijk en maximaal 3 weken (veldnormen GGZ). De behandeling bestaat uit: plaatsing op een unit, stabiliseren van gedrag en terugkeer met eventuele nazorg. De nadruk ligt op samenwerking met clixc3xabnt en systeem en na herstel van samenwerking vindt terugkeer plaats. De coxc3xb6rdinatie van het proces ligt bij het High Care team, maar de verwijzer blijft medeverantwoordelijk voor het zorgproces.

Binnen het dagelijks overleg wordt elke casus gexc3xabvalueerd.

Goede High Care vereist inzet en samenwerking van alle disciplines, zoals verpleegkundigen, psychiaters, casemanagers en ervaringsdeskundigen.

De competenties die belangrijk zijn voor een High Care team zijn o.a. beschreven in de xe2x80x9cvisie en veldnormen binnen de intensive care in de GGZxe2x80x9d (GGZ Nederland), waarbij de GGzE de volgende aanvullingen heeft:

 • vaardig zijn in kennisoverdracht, coachen en verzorgen van klinische lessen,
 • zicht hebben op en samenwerken met sociale partners GGzE
 • systemisch werken (o.a. met familie)

High Care kan men borgen door het een duidelijke status te geven, met een officixc3xable positie van het High Care team met een bijbehorend functieprofiel, door structurele inbedding van High Care in zowel faciliteiten als gedachtegoed in alle lagen van de organisatie, en door helderheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het High Care team.

Na een korte pauze vertelde Ellen Jacobs over het tijdspad naar operationalisering. xe2x80x9cVan inhoud naar organisatie: De plannen van eisen zijn er, nu nog de architectuurxe2x80x9d zo luidde haar presentatie.

Erik Kuijpers en Gaston van Gaalen hebben duidelijk uiteengezet wat wenselijk zou zijn, en het is nu aan de organisatie om daar wat mee te doen (bottom up).

De pilot met High Care zal midden 2010 starten en men moet nu middelen vrijmaken voor dit project. De pilot gaat enkel over de top van de piramide, de High Care, en zal ook nog niet instellingsbreed worden opgezet.

Na de eerste experimentele pilot wil men in 2011 starten met de volledige implementatie van de High Care. Dan moet dus de rest van de High Care plannen (de basis van de piramide) ook worden ingevoerd, zoals deskundigheidsbevordering, gastvrijheid en fysieke ruimten enz.

In 2012 wil men het totale pakket (de hele piramide) klaar hebben en borgen in de hele GGzE.

Het doel van de pilot is om ervaring op te doen en gegevens te verzamelen voor het realiseren en implementeren van High Care in 2011.

Aan de hand van de eerste evaluatie van de pilot (in oktober/november 2010), zal er ook worden gekeken naar deskundigheidsbevordering en DDG nieuwe stijl bij de Woenselse Poort (TBS-kliniek), de huisvesting, de definitieve organisatie van High Care en de borging in de Plan en Control cyclus (ofwel de verdeling van middelen zichtbaar maken aan het zorgkantoor: hoeveel uur/ wat is er geregeld).

Wat er nog duidelijk moet worden voordat de High Care pilot start is:

 • Borging: wie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering?
 • Clientenlogistiek: hoe regel je een extra functie erbij in de GGZ?
 • Hoe te registreren in xe2x80x9cuserxe2x80x9d op klinisch pad?
 • Organisatorische eenheid: hoe zit het met eigen registratie van kosten?
 • Arbeidsvoorwaarden, functieprofiel, medewerkers aanstellen en training en scholing

Daarna was er discussie met de aanwezigen (allemaal medewerkers van de GGzE). Er was niet op alle vragen een antwoord, maar het was een verhelderende dialoog.

Als eerste werd er gevraagd welke rol de ervaringsdeskundige krijgt die men in het consultatieteam wil betrekken. Meedenken of meewerken? Dat was nog niet helder.

Daarna vroeg iemand of men de separeers bij de Woenselse Poort (TBS-afdeling) ook wilde gaan sluiten, maar dat is vooralsnog niet het plan, men wil wel kijken of het daar ook anders kan.

Vervolgens kwam er een hele discussie over de beddenregie bij de High Care. Worden de (tijdelijk lege) HC-bedden straks ook gebruikt voor acute opnames als er een beddentekort is? Het antwoord is nee. Het is de bedoeling dat de beddenregie op de HC-Unit bij het HC-team komt te liggen (net als op een medische IC), waarbij het HC-team dus beslist wie er wel/niet van een HC-bed gebruik maakt. Men wil streven naar een unit met zuivere High Care-functie (professionaliteit).

Ook werd er gevraagd of het niet beter was om een psycholoog in het consultatieteam te hebben dan een psychiater, want psychiaters blijken nou eenmaal geen kartrekkers te zijn in het terugdringen van dwang, en bovendien heeft een psycholoog ook nuttige kennis. Ook zou men kunnen denken aan een systeemtherapeut, ivm systeemgericht werken. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat het niet slechts 1 persoon is, maar een breed multidisciplinair team.

Ook was doelgroepspecialisatie een thema: Komt hetzelfde consultatieteam bij alle psychiatrische afdelingen, ook bij ouderen, jongeren en forensische zorg? Tot dusver is dit in principe inderdaad het geval, al worden er in de consultatieteams ook High Care medewerkers gerouleerd. Als blijkt dat er redenen zijn om het anders te doen en te specialiseren zal men daarnaar kijken.

Verder was er nog wat onduidelijkheid rond de timing van een consult, en hoe zoxe2x80x99n consultatie ontvangen zou worden op de werkvloer (als een afgang?). Qua timing kan dat zijn preventief, thematisch, of als de situatie al ontwricht is. Het consultatieteam is geen eiland, maar moet laagdrempelig in de organisatie staan. Door de teamcoaching en uitwisseling van kennis en ondersteuning zal hopelijk vertrouwen groeien. Het is juist mooi als een verpleegkundige een hulpvraag mag hebben (voorbeeldrol). Een verpleegkundige hoeft niet altijd alles zelf op te kunnen lossen, en het is juist erg belangrijk als men goed is in het tijdig signaleren van naderende onmacht.   

Tenslotte was er nog wat discussie over het clientvervoer naar de separeer/ High Care Unit. Dat is dan niet meer intern verborgen, maar openlijk zichtbaar over het terrein, en dat vond men xe2x80x9conterendxe2x80x9d (NB, als het openlijk zichtbaar is vind men het opeens een probleem). Er werden ideexc3xabn gegeven zoals een busje, een brancard, een taxi, lopend, samenwerken met politie enz. Er zal een nieuwe training gegeven worden op de GGzE, waarin o.a. holding aan bod zal komen.

Ik weet zelf
dat de trend bij de nieuwe trainingen is om xe2x80x9cminder haastxe2x80x9d te hebben, ofwel minder te trekken aan de clixc3xabnt, maar gewoon ter plekke al te de-escaleren. Het vervoer is niet het doel, dus waarom zou je gaan vechten? Het gaat vaak in de eerste plaats om het terugbrengen van rust in de situatie. Ik hoop ook echt dat dat de trend bij GGzE wordt.

Het was een zeer interessante middag, en ik heb veel informatie gekregen die nuttig zal zijn bij het uitwerken van het Eindhovens Model.

*

Vandaag, op dinsdag 25 mei kwam een delegatie van het Ministerie van VWS op werkbezoek bij de GGzE om op de hoogte te worden gebracht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van High Care bij de GGzE. Ik was daarbij uitgenodigd om mijn feedback te geven. De delegatie bestond uit Wim Brunenberg, Lobke Hurkmans en Thijske Fraanje.

Erik Kuijpers, projectleider het Roer Om (GGzE) ontving ons bij de GGzE en gaf een inleiding over de High Care ontwikkeling bij de GGzE (zie de voorgaande presentatie van High Care die op 19 mei aan de medewerkers van GGzE is gegeven).

Er werd doorgevraagd en doorgepraat tot het iedereen duidelijk was wat High Care bij de GGzE betekent.

Het was leuk dat er door Wim Brunenberg werd gezegd dat Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! verantwoordelijk is voor het xe2x80x9contploffenxe2x80x9d van de doofpot met het politieke debat en veranderingen in de GGZ tot gevolg.

Daarna gingen we met twee autoxe2x80x99s naar de opname-afdeling Acute Zorg van de GGzE bij het Catharina Ziekenhuis. Daar werden we gastvrij ontvangen door de locatiemanager Acute Zorg, John Swaneveld, die ons een lekker worstenbroodje aanbood in de comfortroom (Eerste 5 minuten van ontvangst). John gaf een korte inleiding over de werking en visie van de afdeling Acute Zorg. En we werden rondgeleid naar de tweede comfortroom, de afzondering en de separeer (een concreet voorbeeld van stepped care).

Ik ben hier al eerder geweest in november 2009. Mijn uitgebreide verslag van dat bezoek staat hier http://tekeertegendeisoleer.web-log.nl/tekeertegendeisoleer/2009/11/high-care-bij-g.html 

John vertelde dat Acute Zorg bij de 8 beste opnameafdelingen van de 40 in Nederland hoorde (inspectie-onderzoek) en stelde heel duidelijk dat dit een top-voorbeeld was, en dat het niet goed is om in de achterblijvers te blijven investeren. Hij zou het niet wenselijk vinden als de overheid nu besluit om bijvoorbeeld zomaar op alle afdelingen extra personeel bij te voegen, zonder verdere eisen te stellen.

Ook bij Acute Zorg hebben ze last van onderbezetting. Er zijn 21 clienten, en een dagdienst met 6 verpleegkundigen, avond 4 en nacht 3. xe2x80x99s Nachts wordt het team vaak aangevuld met GGZ-gespecialiseerde beveiligers (doorgaans 1 mannelijke beveiliger, dat verhoogt het veiligheidsgevoel bij de verpleging). John maakte zich hier terecht druk om, want hij zou er maar al te graag wat medewerkers bij hebben zodat er ook tijd is voor reflectie en het vasthouden van de xe2x80x9chelicopterviewxe2x80x9d.

Uit de cijfers was gebleken dat veel incidenten zich voordoen in de eerste 24 uur van opname, en sindsdien worden alle opnamegesprekken in de comfortroom gehouden (dat is nu standaard). Er is nu al 4 maanden geen nieuwe opname in de separeer terechtgekomen.

John vertelde dat de afdeling geen klachten ontvangt, omdat er erg veel aandacht wordt besteed aan de werkrelatie met de clixc3xabnt en er altijd overal over gepraat kan worden.

Alle dwangtoepassingen worden gexc3xabvalueerd met een ervaringsdeskundige die wekelijks op de afdeling langskomt en achteraf wordt de evaluatie teruggekoppeld naar de verpleging (met toestemming van de clixc3xabnt).

Er zijn 2 kamers met een slot op de deur waar een kamerprogramma kan plaatsvinden. John maakt zich ook druk om het gebrek aan heldere richtlijnen voor kamerprogrammaxe2x80x99s. Bij Acute Zorg geldt de opvatting dat een kamerprogramma alleen op vrijwillige basis, overeenstemming of met drang kan (keuze onder druk), maar op sommige plaatsen wordt een kamerprogramma onder dwang en onvrijwilligheid opgelegd, en dan komt het in de plaats van separeren, maar dan met oneigenlijke faciliteiten, ongecontroleerd en ongeregistreerd. Dit vindt men bij Acute Zorg onacceptabel en als er sprake is van onvrijwilligheid en dwang, dan kiest men uiteindelijk voor afzondering of separeren. Het is belangrijk dat het juiste gereedschap gebruikt wordt voor de juiste klus. En het gereedschap moet aansluiten bij de praktijk.

*

Er is trouwens geen samenwerking tussen Acute Zorg en de naastgelegen PAAZ afdeling in het Catharina ziekenhuis. Dat is absurd, want de PAAZ afdeling is aangemerkt als een van de afdelingen waar het separeergebruik het afgelopen jaar is gestegen (zie tv-uitzending van NOVA 22 mei 2010). De afdeling Acute Zorg is echter een voorbeeld-afdeling.

Er zit enkel een tussendeur tussen beide units, maar die deur is niet open. De samenwerking is nooit van de grond gekomen, en daar liggen ze dan: 2 werelden met hetzelfde doel, afgescheiden door een deur: letterlijk van elkaar gesepareerd. Ik schaam me bijna als Eindhovenaar. Kom op en maak die deur open!

Er gebeurd dus weer veel bij de GGzE. Ik heb het er maar druk mee.

Advertenties

Een gedachte over “GGzE – Aftrap High Care en werkbezoek van VWS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s