Twee conferenties van het ministerie

Op woensdag 25 juni 2008 was de conferentie xe2x80x9cZorg en Dwang in samenhangxe2x80x9d in Utrecht. Daar werden de visies van beide ministers gepresenteerd als officixc3xable start van de wetsvoorstellen xe2x80x9cOnvrijwillige zorgxe2x80x9d(herziening BOPZ) en xe2x80x9cForensische zorgxe2x80x9d.

Minister Hirsch Ballin van Justitie gaf een uitleg over het wetgevingstraject van de krankzinnigenwet, BOPZ en nu de herziening (Werktitel : wet onvrijwillige zorg).

Ook trok hij een lijn langs de beginselenwet Ter beschikking stelling en de toekomstige xe2x80x9cwet forensische zorgxe2x80x9d. Het was een aardig verhaal over dat de zorgvraag centraal diende te komen staan en dat de aansluiting en samenhang tussen gevangeniswezen en zorg verbeterd moest worden. Het ging dus over de samenhang tussen beveiliging en zorg. Er is een verbetering gewenst, zeker gezien de toenemende zorgvragen. En de vraag is dus: waarin gaan de wetten voorzien.

Namens de minister van VWS (minister Klink) vertelde mevrouw Monissen wat over het ontkoppelen van de gedwongen opname en de gedwongen behandeling. In de toekomst hoeft een client niet opgenomen te worden voor een gedwongen behandeling (met bijv. medicijnen).

  • Ambulante dwang lijkt ons een vreselijke ontwikkeling, die mogelijk nog ongrijpbaarder is dan gedwongen opname. Wij missen de diepgang in de bejegening. Waar is de intensieve zorgverplichting? 

De presentatie van GGZ Nederland in de middag viel erg tegen, omdat de nieuwe voorzitter mevr. Barth van GGZ Nederland erg veel over het uitbreiden van de beveiliging in de reguliere GGZ sprak (terwijl ze ook Project Dwang en Drang vernoemdexe2x80xa6). Dit was een erg vreemde wending van de middag.

Gelukkig werd er daarna door de Stichting PVP, door mevrouw Flim een goede presentatie neergezet van de tekortkomingen in de forensische zorg, waarbij het clientenperspectief ook verwoord werd in een zeer goed interview filmpje met ervaringsdeskundige Toon, die zijn grote bezorgdheid uitsprak over de kwaliteit van forensische zorg. Hij had goede en slechte ervaringen, en ziet nu teveel bezuinigingen en een toenemende focus op beheersing. Er dient juist meer aandacht te komen voor de zorg.

De hele middag werd er door verschillende personen gewezen op de overeenkomsten tussen clixc3xabnten op strafrechtelijke titel (forensisch: met straf) en op civielrechtelijke titel (dwang in reguliere GGZ: RM en IBS) En daarbij werd er min of meer gepleit om dit meer xe2x80x9csamen xe2x80x9cte laten vloeien. Iemand met een strafrechtelijke titel kan dan gemakkelijker in een reguliere GGZ-instelling worden geplaatst als die behoefte daar is (en andersom). Daar zou de beveiliging in de GGZ op afgestemd moeten kunnen worden. Wij begrijpen dat er in het gevangeniswezen nog veel verbetering mogelijk is in de zorgvoorziening.

  • Maar onzorgvuldig samenvoegen zou een nadelige uitwerking kunnen hebben voor de reguliere GGZ-clienten, omdat er meer gevaarlijkere types op de afdeling komen, en dit de algemene groepssfeer en het genezingsproces van bijv. timide personen nadelig kan bexc3xafnvloeden. Natuurlijk kan in sommige gevallen de grens dun zijn, maar in veel gevallen ook niet. Differentiatie is dus noodzakelijk. Er kunnen xe2x80x9cnog meer tussenvormenxe2x80x9d worden aangebracht voor deze grensgroep.
  • Daarnaast vrezen wij een toenemend stigma voor reguliere clienten, omdat het gemiddelde xe2x80x9cheftigerxe2x80x9dzal worden. Dit zou genuanceerd kunnen worden door differentiatie.
  • Ook vrezen wij dat de wachtlijsten weggewerkt gaan worden met gevangenisplaatsen (zoals nu ook al in de Jeugdzorg gebeurd). Men noemt dit xe2x80x9ceen noodmaatregel, een ultimum remediumxe2x80x9d. Dit mag niet gebeuren. Het zou dus heel eng kunnen worden.

Maar misschien komt het nog goed. Er is veel kennis, en nu is het zaak die op een goede manier in te zetten. Het KAN. Ik zal proberen de grenzen zo goed mogelijk te bewaken en het wetgevingsproces zonodig te beinvloeden. Het is een drukke tijd.

Het was een behoorlijk heftige middag, waarbij er toch veel dingen gezegd zijn die ik liever anders zou horen, met name de nadruk op beveiliging bevalt mij niet (dat gevoel werd gedeeld door de mede-ervaringsdeskundigen van de conferentie). Er is dus nog werk te doen. Maar samen staan we sterk.

Ik heb minister Hirsch Ballin nog een anti-separeerboekje gegeven (Open Deuren – clientenorganisatie GGzE). En ook aan de voorzitters van de klankbordgroep en de rondetafel-commissie en de vertegenwoordiger van VWS. Dat was dus een dag.

**

Gisteren, donderdag 26 juni 2008 was er in Den Haag de slotconferentie van de klankbordgroep en rondetafel-commissie van de Vervanging BOPZ. Ik had de avond ervoor nog even een korte samenvatting gemaakt van mijn suggesties, op 1 A4-tje, in de vorm van een voorstel voor verbreding van de nieuwe wet. De tekst staat helemaal onderaan dit bericht.

Bij de conferentie besloot ik niet meteen het eerste woord te nemen, maar even af te wachten. Het was erg gaaf dat er toen anderen een pleidooi gingen voeren: xe2x80x9chet voortraject was het grijze gebied waar meer aandacht voor moet komen, men wilde meer aandacht voor DRANG in de wetxe2x80x9d. Nou dat was echt wel goed om te horen. xe2x80x9cIedereen knikt instemmendxe2x80x9d concludeerde de voorzitter.

Mijn suggestie voor de xe2x80x9cEigenKracht-conferentiexe2x80x9d (zie hieronder) werd ook zeer gewaardeerd. Bij een EigenKracht-conferentie wordt het sociale netwerk van de client uitgenodigd om rond te tafel te gaan zitten voor overleg, om tot een goede oplossing van een knelpunt te komen. Het is een beetje vergelijkbaar met een soort van xe2x80x9couderavondxe2x80x9d. Dit zou volgens mij geschikt zijn voor zowel de VOORZORG als de NAZORG, als de vertegenwoordiging. Het sociale netwerk van de client kan afgestemd worden op de behoeften, met aanvullingen op maat. Via een EigenKracht-conferentie krijgt men naast veel informatie over de hele situatie ook een helder beeld van de mogelijkheden , beperkingen en draagkracht van het sociale netwerk, en vaak zit men daarbij aan de bron van het probleem (het knelpunt, de tegenstelling).

Sociale contacten zijn vaak de belangrijkste schakel in het leven van de client, en kunnen op deze manier beter tot hun recht komen. Vrienden, familie enz. kennen de client en kunnen waardevolle adviezen over bejegening geven. Hiermee kan dwang voorkomen worden.

Ik kreeg zelf persoonlijke complimenten voor mijn bijdrage van de voorzitter. Daar was ik dus erg blij mee. Wat een schril contrast met het afgelopen weekend, toen ik mijn vertrouwen in de overheid weer compleet kwijt was, omdat de uitgangspunten xe2x80x9cdefinitiefxe2x80x9d waren geformuleerd. Dat was een heftig misverstand, maar dit maakt veel goed. Mijn bijdragen worden blijkbaar wel gehoord en gewaardeerd ook nog.

Het was weer een heftige week.

Volgende week heb ik nog een afspraak met het ministerie, voor een persoonlijke toelichting. En er is nog een conferentie over de nieuwe wet Forensische zorg. Ik denk dat ik daar ook nog heenga, en daarna heb ik mijn vakantie zeker wel verdiend.

De administratie en organisatie van de Stichting moet ook nog ingehaald worden (papieren opruimenxe2x80xa6.) . Dat is voor een deel blijven liggen, maar dat komt goed. Het zomerreces komt eraan, en dan ga ik op mijn gemak alles opruimen en afwerken. En natuurlijk met mijn BMX rijden, skaten en zwemmen, en naar festivals. Lekker lalalala.

Ik ben wel tevreden over mijn deelname aan de herziening BOPZ. Ik heb hard meegedacht, en dat was dus niet voor niks (al leek dat eventjes zo). Ik kan het nu weer eventjes een beetje loslaten, zaken afronden en lekker vakantie vieren. In het najaar mag ik weer mn mening geven over de xe2x80x9cdefinitieve wetstekstxe2x80x9d (nog voordat het parlement wordt gevraagd om een mening). Daar ben ik ook erg trots op. En nu ga ik genieten van de zon!!

Dit is de tekst die ik aan de discussiegroep heb gestuurd:

Een verbreding van de Wet Onvrijwillige Zorg:

Aanleiding voor dit alternatief:

Veel dwang komt voort uit organisatorische tekorten, zoals de xe2x80x9czorgverlammingxe2x80x9d (het niet in een vroeg stadium kunnen ingrijpen xe2x80″wachttijden, afschuiving, doelgroepcriteria, een gebrek aan passende hulp). Vaak is er geen intensieve bemoeizorg en xe2x80x9cmoetxe2x80x9dmen wachten tot het escaleert om vervolgens fors in te grijpen. Dit kan beter.

Alternatief idee: gefaseerde crisiswet

De Wet Dwang & Drang

1. Drang ( xe2x80x9cPrima Remediaxe2x80x9d) xe2x80″ bij een evoluerende crisis

Drang is xe2x80x9cslim verleiden tot zorgxe2x80x9d

xc3 Recht op Drang.

Procedure:

1.1  Men signaleert een knelpunt, namelijk tegengestelde behoeften (wel/geen zorg)

1.2  Men verzoekt de commissie om een xe2x80x9cEigenkracht-conferentiexe2x80x9d ; In een Eigen Kracht-conferentie wordt samen met familie, vrienden en overige bekenden een plan gemaakt om een situatie te verbeteren of een probleem op te lossen. Daarbij wordt het sociale netwerk dus uitgenodigd om met de commissie samen rond de tafel te gaan zitten en te zoeken naar wegen, liefst met de client, maar desnoods zonder hem of haar. 

Casus Ouderenzorg: persoon wil ondanks fysieke en geriatrische problemen thuis blijven wonen, dat lijkt onhaalbaar. Knelpunt: mevrouw wil thuis blijven wonen (behoefte 1), maar kan niet meer voor zichzelf zorgen (behoefte 2). Uit de EigenKrachtConferentie blijkt dat de buren best elke dag even langs willen komen en de post kunnen meenemen, en 2x per week kan ze bij hun komen eten. De andere dagen van de week blijkt de familie te kunnen komen koken. Beide behoeften bleken zo eenvoudig geregeld te kunnen worden. Geen actie nodig.

Casus Jeugdzorg: persoon met gedragsproblemen, zowel thuis als op school. Knelpunt: de puber luistert niet en wil niet naar school (behoefte 1), de omgeving verlangt ander gedrag met meer respect voor de opvoeding (behoefte 2). Uit de EigenKrachtconferentie blijkt dat de jongen een goed contact heeft met de voetbalcoach, en die is vervolgens als xe2x80x9cpersoonlijke mentorxe2x80x9d aangewezen. Het gaat nu beter.

Casus GGZ: persoon wordt psychotisch, denkt dat hij God is en speelt de baas. Knelpunt: de persoon is in de war en ziet zijn gedrag niet als verkeerd, en wil daarom niks weten van de zorg (behoefte 1) maar de omgeving vindt dat hij dringend psychische hulp nodig heeft (behoefte 2). Uit de EigenKracht-conferentie blijkt dat de familie de persoon al heel vaak gekalmeerd heeft, zodat het niet uit de hand liep, maar het wordt steeds erger. En de gezinsleden zijn geen specialisten op dit gebied, dus ze weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Via de commissie is er een specialist opgeroepen om dit gezin te ondersteunen.

xc3 Vanwege de flexibele vraag vanuit de client versus het relatief smalle aanbod van de GGZ, dient er een Noodfonds te komen voor oplossingen op individuele maat (xe2x80x9chet betalen van een onkostenvergoeding voor die voetbalcoach??xe2x80x9d)

2. Dwang (xe2x80x9cUltimum Remediumxe2x80x9d) xe2x80″ bij gevaar

Dwang is een harde interventie. (als praten niet meer gaat).

xc3 Uitgangspunten Wet Onvrijwillige Zorg : gevaarscriterium en de procedure voor zorgmachtiging of crisismaatregel.

Op deze manier stelt men de clixc3xabnt en de zorgkwaliteit nog meer centraal.

Jolijn Santegoeds, Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stg Mind Rights www.mindrights.nl

Gelukkig, toch nog dialoog met het ministerie

Maandag 23 juni werd ik opgebeld door August van het ministerie van Justitie, ivm de herziening van de wet BOPZ. Hij had mijn boze email ontvangen, waarin ik schreef dat ik niet naar de slotconferentie wilde gaan, omdat er toch geen dialoog was en de xe2x80x9cdefinitieve uitgangspuntenxe2x80x9d toch al buiten mij om geformuleerd waren.

We hadden een uitgebreid gesprek van 40 minuten en het bleek een beetje een misverstand. De xe2x80x9cdefinitieve uitgangspuntenxe2x80x9d waren niet zo definitief. En ze waren zeker nog van plan om op mijn manifesten te reageren. Nu is mij toegezegd dat ik een schriftelijke reactie zal krijgen, en een uitnodiging voor een gesprek, en ze zouden het fijn vinden als ik wel gewoon bij de slotconferentie was.

Mijn pleidooi was buiten de groep gevallen, omdat het zo specifiek over zorgkwaliteit ging. Ze wisten zelf nog niet hoe ze daarmee zouden omgaan.

In het telefoongesprek heb ik nogmaals benadrukt dat in de uitgangspunten (Nr 1a) kwaliteit van zorg ook centraal staat, en dit dus ook echt CENTRAAL dient te staan. Dit is een kans om de wet te verbreden, van dwangtoepassing, naar Dwang EN DRANG, want zeker voor drang (bijv. ACT teams en wijkwerkers) is weinig geld, en veel vraag. Door afwezigheid van intensieve hulp in de vroege fase van problemen lopen veel situaties onnodig uit de hand.

Dit preventiegat zou overbrugd kunnen worden door van de BOPZ een gedeeltelijke financieringswet te maken die dit soort intensieve zorg (thuiszorg, bemoeizorg, ACT enz.) regelt en beschikbaar maakt voor de mensen (als DRANG, prima remedia, ter afwending van crisissituaties). Daarmee kan dwangtoepassing vaak voorkomen worden of uitgesteld worden.

Volgen mij is de herziening van de wet BOPZ niet bedoeld om de huidige dwangmaatregelen organisatorisch in te perken en te regelen, maar om de maatschappij te geleiden en crisishantering te optimaliseren. De wet moet clienten centraal stellen, en niet het dwangassortiment.

Ik ben blij en opgelucht dat hierover iig te praten is. Ik was namelijk wel even heel erg gaan twijfelen over onze democratie enzo. Maar ik denk dat het wel meevalt, en dat er wel dialoog mogelijk is. Ik ben benieuwd hoe het nu verder zal gaan.

Owjah, en van alle stress heb ik mezelf een BMX-fiets kado gegeven 🙂 Nu kan ik iig altijd nog gaan fietsen tussen het skaten

"we hebben het allemaal al bepaald" – nepdemocratie

Zucht, Tja, ik schrijf 3 manifesten, en er wordt geen woord over gezegd door het ministerie. Ze gaan gewoon door met hun eigen plan. Er is geen dialoog. Die inspraak en overlegrondes zoals de klankbordgroep zijn dus nep. Het plan ligt blijkbaar al vast, en men vindt het blijkbaar niet eens de moeite om uitleg te geven tav andere ideeen. Ik heb geen enkel argument gekregen waarom mijn ideeen niet zouden kunnen werken. Ik vraag me af of ze het xc3xbcberhaupt gelezen hebben.

De nieuwe wet lijkt al bepaald te zijn, men haalt er allerlei mensen bij om te voldoen aan de procedurevorm voor wetsontwerpen (xe2x80x9cklankbordgroepenxe2x80x9d) , maar zoals gezegd, er is geen dialoog en er wordt niks gewijzigd, alleen woordjes: client wordt betrokkene. Erg teleurstellend. Ik dacht dat we werkelijk zouden gaan praten. (of ben ik nog steeds in de rol van xe2x80x9congehoorde clientxe2x80x9d?).. Ik weet het niet. Ik word er wel een beetje depri van.

Ik heb het zelf in ieder geval WEL een kans gegeven. Ik heb opengestaan voor dialoog en mijn nek uitgestoken door ideen aan te leveren. ( ik ben zelfs meegegaan in de visie van dwang). Ik had mijn suggesties nog graag willen verdedigen, maar men vond het kennelijk niet de moeite om xe2x80x9ceen verbreding van de wet van dwangtoepassing naar crisishanteringxe2x80x9d te overwegen, waarbij xe2x80x9cniet enkel dwang, maar ook slimmere alternatieven ingelijfd zijn, zodat die slimmere alternatieven beter uitgevoerd kunnen worden, om dwang te verminderenxe2x80x9d

Dit met het oog op de ontwikkeling van zorgkwaliteit (meer overeenstemming, samenwerking en effectiviteit, NB Zorg is aandacht voor welzijn) en de internationale doelstellingen om dwang te verminderen en de client meer regie te geven over zijn eigen leven (Rechtspositie). De weerklank van een diepere moraal is nodig om de focus te verbreden en de visie op de crisis te verbeteren : enkel DWANG is geen ZORG. Dwang is een laatste redmiddel (ultimum remedium) maar alternatieven en preventie zijn schaars. WAAR ZIJN DEZE EERSTE (PRIMAIRE) REDMIDDELEN? Dat is nauwelijks geregeld. En nu is er een kans om clixc3xabntgestuurde crisishantering bij de wet te regelen, en nu wil men enkel verder op de bestaande voet: dwangdwangdwang. Het kader ligt al vast. Men wil de BOPZ vernieuwen, en blijkbaar zijn de knelpunten in de zorgpraktijk van ondergeschikt belang.

Erg teleurstellend. Ik dacht echt dat de wereld een beetje beter zou gaan worden. Dat die intentie er wel was, maar ik vind het zo zonde dat men alleen een nieuw jasje voor de BOPZ wil maken, en helemaal niet wil nadenken over de fundamenten. Men zegt wel xe2x80x9czorgkwaliteit staat centraalxe2x80x9d.. maar jah.. in hun geval zijn dat slechts woorden.

Ik weet nog niet of ik naar de slotconferenties ga. Ik heb mijn buik een beetje vol van de xe2x80x9cradiostilte tussen mijn manifesten en de overheidxe2x80xa6xe2x80x9d Ik voel me wederom niet serieus genomen. Blij dat het bijna vakantie is.

Ik neem het mezelf niet kwalijk. Ik heb mijn best gedaan, en 120 paginaxe2x80x99s aan feedback gegeven. Ik heb soms dag en nacht gewerkt. Erg jammer dat het ministerie daaraan niet 1 woord gewijd heeft, en nu hebben ze de xe2x80x9cdefinitieve uitgangspunten klaarxe2x80x9d.

Het is een nepdemocratie..

Gelukkig schijnt de zon.

En al komt er een slechte wet..dat hoeft nog niet het einde van de wereld te zijn.

Je mag immers ook geen fietsen stelen..

Een hele troostxe2x80xa6

Ministerie van VWS- het Buitenhuis

Vandaag, 5 juni 2008, was ik uitgenodigd voor een brainstormsessie voor het ministerie van VWS over een soort van centraal informatieportaal rond onvrijwillige zorg xe2x80″ zoals bijvoorbeeld een website. De bijeenkomst was in xe2x80x9chet Buitenhuisxe2x80x9d in Den Haag, waar we gebruik mochten maken van een interactieve xe2x80x9cGroup Decision Roomxe2x80x9d (systeem met laptops voor forumdiscussie). Dat was wel apart. Je kon gewoon tikken wat je wilde en dat verscheen in het centraal aangestuurde scherm, waardoor je dus anoniem kon discussixc3xabren over de stellingen en vragen. Ik was de enige ervaringsdeskundige, dus waarschijnlijk niet zo heel anoniem, maar dat maakte mij niet uit. (het was soms wel eenzaam)

Ik heb allerlei ideeen geopperd over welke informatie clienten zouden willen als zij dwang (hebben) moeten ondergaan. Vooral wat je rechten zijn, en hoe je om kan gaan met je boosheid en gevoel (houvast en steun), verzet en klachten. En informatie over alternatieven en intensieve zorg. En ik heb de nadruk gelegd op EERLIJKE informatie, dwz waarbij ook de vreselijke nadelen van dwang serieus worden belicht, want dat kan mensen enorm steunen (en als dat niet benoemd wordt, voelen clienten zich waarschijnlijk niet aangesproken door de informatie). Ik vond het een goede bijeenkomst. Hier en daar wel een beetje pittig, omdat ik met heel veel gevoel tussen allerlei bureaucratische systeemtaal over informatievoorziening aan professionals zat. Maar toch heb ik me wel kunnen uiten en die discussie werd ook wel gewaardeerd.

Na de broodjes ben ik naar het gebouw van de Tweede Kamer gelopen, maar het Algemeen Overleg over PGO-gelden ging niet door ivm de discussie over embryoselectie. Dus toen ben ik nog even koffie wezen drinken op een terrasje met Bert (lobby-collega LPGGZ), en daarna heb ik nog wat rondgelopen, voordat ik de trein terug naar Eindhoven heb gepakt.

Ook wel grappig dat ik met de mensen van xe2x80x9chet Buitenhuisxe2x80x9d ook nog eventjes over duurzaamheid en mijn studie heb gepraat, en dat mijn naam spontaan is genoteerd voor mogelijke benadering voor xe2x80x9cVROMxe2x80x9d. Nou dat is dus helemaal super! Dan kan ik tussendoor toch nog iets met mijn studie doen. Het gaat echt lekker zo! J

Actie in veelvoud

Nou gisteren, 3 juni 2008, was echt een hele drukke dag. Ik was de hele dag in Den Haag en had daar verschillende afspraken.

Eerst had ik een interview met 2 studenten van de politieacademie (Amstelland) over de rol van de politie in de GGZ. Het is erg goed dat er aandacht wordt besteed aan dit onduidelijke gebied. Ik heb mijn zegje kunnen doen over xe2x80x9chet niet kunnen doen van aangiftexe2x80x9d (van bijv. gewelddadige visitatie door GGZ-personeel) omdat ik onder psychiatrische behandeling stond, en de worstelingen op de EHBO-posten, waar ik als xe2x80x9cwegloperxe2x80x9d meerdere malen werd verwijderd door de politie (ivm. telex-melding), terwijl ik aantoonbaar medische hulp nodig had aan mijn duim (alleen mijn toenmalige psychiater dacht dat het tussen mijn oren zat en gaf geen toestemming voor ziekenhuishulp). Ik kon niks doen, behalve de PVP-er inschakelen die er maanden over heeft gedaan om ziekenhuishulp af te dwingen.

Ook toen ik dakloos was ging ik nog wel eens zelf naar de politie, want het feit dat ik als 19-jarig meisje alleen op straat sliep vond ik xe2x80x9conrechtxe2x80x9d, dus wilde ik aangifte doen (en onderdak afdwingen of zo). Maar de politie kan alleen in actie komen na een misdrijf of overtreding (slachtofferhulp). Maar preventief kunnen c.q. mogen ze niks. Weer pech dus.

Maar ik heb nu wel alles aan de politiestudenten kunnen vertellen, en hopelijk doen ze er iets goeds mee. Ik heb er een heel goed gevoel bij. We hebben goed gepraat, dus ik denk zeker dat er iets positiefs uit voortkomt.

Daarna ging ik met een delegatie van het LPGGZ (landelijk platform clixc3xabnten en familieorganisaties in de GGZ) samen met Ypsilon een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer. Voor structurele clientenparticipatie en collectieve belangenbehartiging in de GGZ is namelijk nauwelijks geld begroot (slechts 5% van het totaalbudget voor PGO ; Psychiatrie, Gehandicapten en Ouderen). Dat moet een vergissing zijn. Daarom leek het ons noodzakelijk om de aandacht te vestigen op de noodzaak van clienten- en familiebewegingen in de GGZ, en daarom boden we 2 rapporten en een mini-hersenmodel aan. Ik was uitgenodigd om als ervaringsdeskundige een korte toelichting te geven. Ik heb in enkele zinnen uitgelegd waarom xe2x80x9cTekeer tegen de isoleer!xe2x80x9d is opgericht (clientenperspectief) en daarnaast het belang van een koepelorganisatie onderstreept, want het is behoorlijk complex en intensief om een eigen organisaties draaiend te houden, en zeker wanneer het om deze gevoelige onderwerpen gaat is het belang van een landelijke GGZ-koepel zeer groot.

Aanstaande donderdagmiddag 5 juni is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer- commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en Sport, waar wij onze neuzen weer zullen laten zien. Dan zullen we horen of de begroting inmiddels is rechtgetrokken.

Na het aanbieden van de petitie moest ik er heel snel vandoor, want de klankbordgroepvergadering over de herziening van de wet BOPZ was inmiddels al begonnen bij het Ministerie van Justitie. Ik kwam binnen na de inleiding en heb de hele discussie mee kunnen doen. Het ging beter dan de vorige keer, en ik heb mijn dingen beheerst kunnen uitspreken. Het was de laatste klankbordgroep, en er volgt nu nog een slotconferentie op 26 juni. Ik ga zeker nog een reactie op papier geven (manifest 3) met daarin mijn visie en slotsom. Die wil ik in 1,5 week wel klaar hebben of zo, dus nog even een eindsprintje voor mijn vakantie.

Na de klankbordgroep heb ik nog even heel gezellig met iemand op een terrasje gezeten J En daarna was ik moe en voldaan en ging ik weer naar Eindhoven. Het was een hele mooie topdag, en ik heb nog extra gelobbyd voor een totaalverbod op visitatie in de GGZ. Ik heb weer echt mijn best gedaan.

Vandaag heb ik me geregistreerd voor het Europees Sociaal Forum (www.esf2008.org) , 17-21 september 2008 in Zweden. Daar gaan we ook weer een workshop-discussie houden over de psychiatrie en GGZ in Europa. We zoeken nog sponsors om een oost-europese delegatie uit te kunnen nodigen voor onze workshop xe2x80x9cPsychiatry and mental health care- is it fair? xe2x80″ about exclusion and inclusion xe2x80x9d in Malmo, september 2008.

Morgen ben ik weer de hele dag in Den Haag, en dan moet ik al heel erg vroeg op, want om 9.00 uur begint er een startsessie bij het Ministerie van VWS over een informatieportaal (website) over Onvrijwillige Zorg. En daar ben ik ook al uitgenodigd om mee te denken (dat lijkt me strategisch wel goed om te doen).

Dat duurt tot 13.00 uur, en om 14.00 uur begint het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer-commissie VWS. En dat duurt dan tot 17.00. Dus morgen ben ik weer de hele dag in Den Haag bezig. Ik ben benieuwd.

En vrijdag heb ik weer werkgroep Dwang en Drang (Het roer om) bij het clientenbelangenbureau van de GGzE.

Het is echt een heel druk weekje, maar ik ben erg blij dat ik het allemaal kan doen, en dat ik overal gevraagd wordt. Dat is echt cool J 

Nu ga ik nog even wat dingetjes doen voor morgen en zo.

En ik geniet, want het is echt een mooie tijd J