Koop Sponsor Bingo loten bij ons!!

Op zondag 21 oktober doet Stichting Mind Rights met een belteam mee aan de Sponsor Bingo Loterij Bel-actie. Dan proberen we tussen 14.30 en 17.00 uur zoveel mogelijk Sponsorloten (van 6,80) te verkopen. Per lot gaat 3,40 naar Stichting Mind Rights en jij kan leuke prijzen winnen met je lot.

Ook wij kunnen 2000 euro winnen als we de meeste loten verkopen.

Dus geef je naam en telefoonnummer op via tekeertegendeisoleer@hotmail.com en vermeld daarbij svp dat je Sponsorloten via ons wilt kopen, dan wordt jij op 21 oktober gebeld door ons telefoonteam om je Sponsor Bingo Loten bij ons te bestellen.

PS. Door een lot te kopen, speel je automatisch maandelijks mee in de Sponsor Bingo Loterij, totdat je een ondertekende brief stuurt aan de Sponsorloterij om je deelname te bexc3xabindigen. De Sponsorloterij werkt samen met Postcodeloterij en Goede Doelenloterij.

Zie ook www.sponsorloterij.nl

Dankjewel en veel geluk!!

TV: opnames voor Vals Plat

Op 14 en 16 september j.l ben ik op pad geweest met een cameraploeg van Vals Plat van de NPS, voor het opnemen van een documentaire / portret van mij en mijn acties. Ik ben toen o.a. teruggeweest naar Herlaarhof, terug naar de cel waar ik vroeger zat en praten met een verpleegkundige van toen. Dat was geregeld door Vals Plat.

Het was erg indrukwekkend om terug te gaan naar Herlaarhof, en te praten met de verpleging. Er is nogal wat veranderd op Herlaarhof. Ik zal niet alles verklappen, maar ze zijn me zelfs dankbaar voor mijn acties. Er werd toegegeven dat ze eerst bang waren voor alles wat ik naar buiten zou brengen met mijn acties. En ze hebben geprobeerd het de kop in te drukken, door bijv. enquetes in beslag te nemen die we aan de jongeren hadden gegeven.

Maar daarna zijn ze er zelf over na gaan denken. En hun kijk op dwang is veranderd. Er is al 8 jaar niemand meer vastgebonden daar, en de bedden zijn zo aangepast dat dat ook niet meer kan. Er zijn nu ook 2 tussenstappen voordat overwogen wordt om iemand in de separeer te zetten. De oude cel waar ik vroeger in zat (echt klein..) die is nu afzonderingsruimte. Jongeren mogen wat dingen meenemen en het slot zit aan de BINNENKANT. Verder is er een IC-Unit, met 2 slaapkamers, een huiskamer en binnentuin en verpleegkantoor, zodat je ook ff rustig een tijdje zonder de groep kan zijn, met 1 op 1 begeleiding.

Dat klinkt allemaal behoorlijk positief, maar de aanblik van de nieuwgebouwde separeer (isoleercel) was wel weer vreselijk. Hoe onmenselijk om zoxe2x80x99n ouderwetse methode zo te vernieuwen. De separeer (die afschrikwekkende nieuwe cel dus) wordt gelukkig ook steeds minder gebruikt, en staat nu alweer leeg sinds juli 2007.

De uitzending van Vals Plat is in Oktober op een zaterdagmiddag om 4 uur op Nederland 3.  (dus 6, 13 of 20 oktober)

Spannend!

Vals Plat: http://www.omroep.nl/nps/mix/welcome.html?../valsplat/mainvalsplat.html~main

congres 100 jaar verpleegkunde in de GGZ

Op donderdag 6 september 2007 vond het Congres 100 jaar verpleegkunde in de GGZ: een vak apart plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het was een heel interessante en lange dag, waarbij ik bijna een prijs heb gewonnen. Hieronder staat het verslag van de hele dag.

Cecille aan de Stegge gaf een heel interessante samenvatting van haar onderzoek (en toekomstige boek) over de geschiedenis van de xe2x80x9cverpleegkunde voor de psychiatriexe2x80x9d.

Een ijklijn in die geschiedenis is de opsplitsing van zorgtaken. Wat ooit begon als puur vrouwenwerk in de xe2x80x9czieken en krankzinnigenzorgxe2x80x9d, is inmiddels uitgegroeid tot xe2x80x9cSociaal Psychiatrische Verpleegkundexe2x80x9d. Met de komst van mannen in het vak verpleegkunde, en vanwege de scheiding tussen mannen en vrouwen, kwam ook de daadkracht om een vakbond op te richten, o.a voor het regelen van de werkinhoud en ook om de rechten en plichten van de verpleegkundigen te regelen. Om de xe2x80x9cimagoproblemenxe2x80x9d van bijv. mannen die vrouwenwerk doen te verlichten kwam ook de splitsing tussen verzorgend, therapeutisch, organisatorisch werk enz. Deze opsplitsing wordt momenteel ook weer verstekt door maatschappelijke druk, maar is een echte verarming voor de zorg.

De registratie v dwangmiddelen vormt een andere ijklijn in de geschiedenis van de verpleegkunde. De zorg was 100 jaar geleden nog een echte artsenwereld (dat blijkt wel uit het verschil met het xe2x80x9cverpleegkundigxe2x80x9d congres 100 jaar geleden, waarbij enkel artsen aanwezig waren). Literatuur gaat ook vaak uit van artsen of over de beschrijving van dwangmiddelen. Het blijkt dat verpleegkundigen nauwelijks schrijven over hun werk. Het ontstaan van clientenbewegingen (mn Pandora) vormde daarin een tegenkracht en wees de uitvoerende verpleegkundigen op hun verantwoordelijkheden, waardoor zij ook een eigen stem kregen.

Verpleegkundigen schrijven nog steeds te weinig, Daarom is er vanaf nu een prijs voor verpleegkundigen die een essay over hun werk schrijven: de Kitty Verbeek Uil

Dikkie Roelofsen sprak over de zorg en de kwaliteit van leven. Vroeger was de xe2x80x9ckrankzinnigenzorgxe2x80x9d vooral gericht op herstel, waarbij de client steun en begeleiding kreeg om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de maatschappij. Verpleegkundigen boden daarbij dienstbaarheid en compassie in de zorg. Bezieling komt uit het hart. Passie is de drijfveer en de kracht van mensen, en zeker ook van hulpverleners en clienten. Passie staat voor doelen, betekenis, toekomst en hoop. Bij iedereen is soms even de passie weg. Het vuur wordt afgezwakt en doelen lijken onhaalbaar en betekenisloos. Dan ontstaat afstand en afwezigheid, wanhoop, moedeloosheid en weerstand. Er is nieuwe hoop en moed nodig om de passie opnieuw tot leven te brengen. Doorbreek de verwijdering en wek de passie op door contact aan te gaan. Clienten hebben behoefte aan contact, erkenning, eigenheid en betekenis in het leven. Mensen zijn het product van hun levensloop en clienten zijn het levende dossier met veel informatie. Contact is verbindend, verbroederend, en geeft het gevoel samen volledig mens te zijn. In plaats van weerstand en verzet met dwang en geweld te beantwoorden, zou verzet en afstand beter met nabijheid beantwoord kunnen worden. Woede, waanzin of verdriet zijn er niet voor niets. Het is nodig dit te erkennen en er iets mee te doen.

Gerard Lohuis en Marlieke de Jonge gaven een afwisselende presentatie, aangevuld met toepasselijke gedichten. Geluk zit in een zinvolle dagbesteding, goede sociale contacten en autonomie en clienten zijn doorgaans zoekend. Verpleegkundigen doen vaak mooie dingen intuxc3xaftief, zonder nadenken. De spanningsvelden in de zorg zitten o.a. tussen de intuxc3xaftie en protocollen. De psychiatrische verpleegkunde heeft een eigen xe2x80x9cbody of knowledgexe2x80x9d, met verschillende types van kennis, zoals een collectieve waarheid (xe2x80x9cfeitenxe2x80x9d) die xe2x80x9cevidence basedxe2x80x9d wordt genoemd, een individuele juistheid (xe2x80x9ckeuzexe2x80x9d) die xe2x80x9cpractice based evidencexe2x80x9d heet, en de echtheid (xe2x80x9cpersoonlijke passiexe2x80x9d) die op persoonlijke levensbeschouwingen berust. Verpleegkundigen moeten hun kennis vertalen naar bruikbaarheid voor hulpverlening, waarbij de zorg gericht is op betekenisgeving, identiteitsversterking en geluk.

Bas van Raay sprak over het ontbreken van een structurele methodiek voor omgang met familieleden en naasten in de hulpverlening. Familieleden hebben o.a. wensen, verwachtingen en vragen over de hulpverlening. In het contact met familie zijn directe interactievaardigheden (contact) en psycho-educatie (voorlichting) de belangrijkste elementen om voor duidelijkheid te zorgen. Via Ypsilon geeft Bas van Raay workshops en trainingen voor hulpverleners in de omgang met familieleden.

Dhr Herman Tjeenk Willink (Eerste Kamerlid PvdA en vice president van de Raad van State) heeft eigenlijk geen directe banden met de GGZ, maar wel met het onderwijs, waar de situatie mbt kwaliteit van diensten vergelijkbaar is. Hij gaf een ferme speech genaamd: xe2x80x9cIn Publieke Dienstxe2x80x9d.

De overheid houdt zich niet bezig met de kwaliteit van zorg

Het Openbaar Bestuur van de samenleving is o.a. opgericht om te voorzien in de zorg, wat in de praktijk neerkomt op het organiseren van de beschikbaarheid van zorg (kwantiteit) en de kosten (financiering). Het functioneren van de overheid wordt geleid door anderen, zoals de regering/ het Parlement, kwaliteitseisen en rechten enz.

Sinds de jaren xe2x80x9980 is een neoliberale ideologie opgekomen (xe2x80x9cNew Public Managementxe2x80x9d) waarbij bedrijfsmatige beheerssystemen een steeds grotere rol gingen spelen in de besturing van ons land (met terminologie als productie, klantenbinding en levering, kleurrijke logoxe2x80x99s en brochures enz.). In deze ontwikkeling kwam er steeds meer ruimte voor de vrije markt en een terugtrekkende overheid.

Vaak worden er tegenwoordig oplossingen aangedragen voordat het probleem eenduidig gedefinieerd is voor de betrokkenen, waardoor het probleem niet voor iedereen wordt opgelost. Vanwege de overheersende bedrijfsmatigheid in beleidsplannen, worden er vaak stand-alone systemen bedacht om een specifiek probleem aan te pakken (xe2x80x9cbureaucratiexe2x80x9d), waardoor de efficiency belemmerd word. Voor het oplossen van de hedendaagse problemen in de steeds complexere samenleving zijn interdisciplinaire probleemstellingen nodig waarbij Alle verschillende deelgenoten van het probleem vertegenwoordigd zijn.

De overheid laat zich leiden door orixc3xabntatiepunten in de samenleving. Kwaliteitseisen worden geformuleerd door het werkveld zelf
.
Door de neoliberale privatiseringen ontstaat er een versnippering van dienstverlening onder diverse zelfstandige ondernemers en organisaties, die tevens ook onderlinge concurrentie bedrijven. Ook ontstaan er (vervolgens) grote organisaties door fusies, waarbij de scheiding tussen uitvoering en beleidsmakers resulteert in een groeiende tussenlaag van bureaucratie, management, beleidsmedewerkers enz. die steeds verder weg komen te staan van de dagelijkse werkvloer. Doordat de tussenlaag van managers de contacten met veld steeds meer verliezen, vallen daarmee ook de orixc3xabntatiepunten voor de kwaliteit weg.

Door deze ontwikkelingen is de rol van de overheid minder duidelijk, en zijn politieke partijen in zekere zin xe2x80x9conzekerderxe2x80x9d, want de orixc3xabntatiepunten zijn immers een beetje weg. De overheid werkt bovendien ook vooral bedrijfsmatig (xe2x80x9cfaciliterendxe2x80x9d) en de ideologie (ofwel de xe2x80x9cpassiexe2x80x9d) leeft eigenlijk enkel nog in het veld.

Door het xe2x80x9cisolementxe2x80x9dvan de directie/management wordt de bureaucratische, bedrijfsmatige logica steeds meer de leidraad van de publieke sector, met wetten, regels en bijv. DBCxe2x80x99s (Diagnose-Behandel-Combinaties). Economische motieven worden daarbij steeds vaker leidend, los van de kwaliteit. De GGZ is behoorlijk xe2x80x9conzichtbaarxe2x80x9d, in het algemeen (in onze xe2x80x9cfoutloze wereldxe2x80x9d)  en ook in de politiek blijkt er weinig aandacht en prioriteit voor te zijn.

De kwaliteit is daarmee een verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaars geworden, want vooral zij kunnen die kwaliteit beoordelen. Verpleegkundigen zijn de professionals en moeten dus hun eigen ervaringen inzetten om de knelpunten aan de bedrijfsmatige overheid duidelijk te maken. xe2x80x9cAls u niet piept, piept er niemandxe2x80x9d

GGZ problemen zijn verbonden met sociale en maatschappelijke context (werk, gezin, woning enz) Met het weglaten van sociale achtergronden in de beroepsbeoefening, (bijv. door standaardisering van diagnoses) wordt een belangrijk deel van de sociale en maatschappelijke kennis dus als xe2x80x9cmisbaarxe2x80x9d beschouwd. Doorgaans vindt het bedrijfsleven sociaal maatschappelijke kennis xe2x80x9cte complexxe2x80x9d, en verkiest xe2x80x9cevidence based medicatiexe2x80x9d (gestimuleerd door de medisch-psychiatrische lobby) in plaats van xe2x80x9cPractice based evidencexe2x80x9d (op maat). Door het buiten beschouwing laten van de sociaal culturele achtergronden ontstaat er minder tolerantie tav clienten, en daarmee xenofobie, waardoor de passie afzwakt. Verpleegkundigen moeten de ethische kwaliteit van hun vak verdedigen!

Om de verzuiling tussen verpleegkundigen, clienten, beleidsmakers, familie en buitenstaanders enz. te dichten is het noodzakelijk om de verschillende logicaxe2x80x99s te kennen en interdisciplinaire probleemstellingen te formuleren, anders dreigt het gevaar dat de essentie uit het oog wordt verloren. Verpleegkundigen moeten erkend worden als professionals. Er is dus een noodzaak tot actie:

xe2x80x9cAls u niet piept, piept er niemandxe2x80x9d en xe2x80x9czonder u ligt de hele GGZ platxe2x80x9d.

**

Daarna volgden twee series workshops.

Ikzelf was spreekster bij de workshop 100 jaar dwangmiddelen: het kan minder, waar ik samen met Bert Lendemeijer voorlichting heb gegeven over het verminderen van dwang.

Vervolgens heb ik een workshop bijgewoond over de crisisdienst en de crisiskaart, waarbij het traditionele regionale karakter van de GGZ weer benadrukt werd..

Aan het einde van de dag was de prijsuitreiking van de Johannes van Duurenprijs, voor de verpleegkundige die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingezet tegen dwang. Dat was Justine Theunissen (GGZ verpleegkundige en projectleider binnen de Gelderse Roos in Tiel). Ik kreeg een eervolle nominatie voor de prijs, maar ik ben ervaringsdeskundige (geen verpleegkundige), dus ik viel niet in de doelgroep. Maar ik ben echt trots op mijn nominatie!

Website congres: http://congres.depsychiatrie.nl/

Bimboxe2x80x99s en Boerkaxe2x80x99s (NPS)

Afgelopen donderdag was ik samen met wat andere excentriek geklede mensen te zien bij de uitzending Bimboxe2x80x99s en Boerkaxe2x80x99s (NPS) op Nederland 3. Het onderwerp van de uitzending was vrijheden in Nederland, zoals de vrijheid van kleding en meningsuiting. Ik was gevraagd vanwege mijn hanenkam (xe2x80x9cpunthoofdxe2x80x9d) om uit te leggen hoe die vrijheden ervaar. Ik ben er erg trots op dat ik bij deze prikkelende uitzending betrokken was.
Klik hier voor de uitzending Bimboxe2x80x99s en Boerkaxe2x80x99s

Beschrijving: Bimboxe2x80x99s en Boerkaxe2x80x99s
Thema-avond. De emancipatiegolf eind vorige eeuw bracht de Nederlanders een grote persoonlijke vrijheid. Nederland staat nog steeds bekend als een van de meest liberale landen ter wereld. De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw werd doorbroken, homo’s mogen trouwen en op seksueel gebied zijn praktisch alle taboes doorbroken. Jeroen Pauw, individualist pur sang uit het ik-tijdperk, en De meiden van halal bespreken een aantal hete hangijzers in multicultureel Nederland met gasten (oa Hans Teeuwen), publiek en reportages. Presentatie: Jeroen Pauw.